کلنگی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

کلنگی شیراز همت جنوبی

-طبقه همکفدرب از ساختمان-سن بنا 1

Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

درب از حیاط-قیمت متر مربع 7

7
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز شهرک استقلا...

-طبقه اول-قیمت متر مربع 2

9
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 4

3
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

درب از ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

3
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

سه نبش-سن بنا 3-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

31/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

درب از حیاط-سن بنا 1

2
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

درب از حیاط

1
Bistoon07136306600

27/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

درب از ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

9
Bistoon07136306600

27/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز ارم

Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

درب از ساختمان-سن بنا 3

9
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

7
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 7

4
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

6
Bistoon07136306600

13/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز چ گمرک

-قیمت متر مربع 1

Bistoon07136306600

06/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 2

6
Bistoon07136306600

28/08/1391جزئیات

کلنگی شیراز قدوسی غربی

4
Bistoon07136306600

09/07/1391جزئیات

کلنگی شیراز چمران

دوبر-قیمت متر مربع 2

1
Bistoon07136306600

24/04/1391جزئیات

کلنگی شیراز مطهری

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 1

3
Bistoon07136306600

28/02/1391جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-قیمت متر مربع 1

9
Bistoon07136306600

03/10/1390جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

-سن بنا 2

Bistoon07136306600

28/09/1390جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

27/09/1390جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

03/02/1397جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

-سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

16/02/1397جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

- 4خوابه -قیمت متر مربع 6

Bistoon07136306600

19/10/1396جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

4
Bistoon07136306600

29/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

درب از حیاط-قیمت متر مربع 5

3
Bistoon07136306600

01/07/1395جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

1
Bistoon07136306600

31/06/1393جزئیات

کلنگی شیراز مطهری شمالی...

2
Bistoon07136306600

22/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز زرهی

-قیمت متر مربع 3

9
Bistoon07136306600

30/11/1395جزئیات

کلنگی شیراز زرهی

-قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

01/11/1396جزئیات

کلنگی شیراز زرهی

-قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

05/10/1396جزئیات

کلنگی شیراز زرهی

2
Bistoon07136306600

19/10/1396جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

4
Bistoon07136306600

21/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

19/03/1394جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

درب از حیاط-قیمت متر مربع 5

3
Bistoon07136306600

02/07/1395جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت هم...

-قیمت متر مربع 4

4
Bistoon07136306600

07/10/1395جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

-قیمت متر مربع 5

2
Bistoon07136306600

05/10/1396جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

29/10/1395جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

4
Bistoon07136306600

19/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

4
Bistoon07136306600

19/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

8
Bistoon07136306600

28/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

شمالی جنوبی دو بر-قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

28/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

-قیمت متر مربع 5

4
Bistoon07136306600

29/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز چمران

Bistoon07136306600

28/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز ملاصدرا

Bistoon07136306600

28/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

01/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

13/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز قدوسی غربی

شمالی جنوبی دو بر-قیمت متر مربع 4

Bistoon07136306600

21/03/1399جزئیات