ویلا متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلا شیراز ستارخان

-زيربنا 3درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 4

2
Bistoon07136306600

18/10/1391جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

-زيربنا 3-سيستم نقشه دوطبقه-قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

16/10/1391جزئیات

ویلا شیراز ارم

زيربنا 9-سيستم نقشه سه طبقه- 5خوابه

6
Bistoon07136306600

12/09/1391جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه همکف-زيربنا 6-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر نما- 5خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 2

1
Bistoon07136306600

18/06/1391جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

-زيربنا 2دو نبش-قیمت متر مربع 2

1
Bistoon07136306600

13/06/1391جزئیات

ویلا شیراز زرگری

-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

Bistoon07136306600

26/05/1391جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

-زيربنا 8- 3خوابه -قیمت متر مربع 4

1
Bistoon07136306600

26/05/1391جزئیات

ویلا شیراز همت شمالی

-زيربنا 2-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

6
Bistoon07136306600

04/05/1391جزئیات

ویلا شیراز زرهی

-زيربنا 4-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

6
Bistoon07136306600

18/04/1391جزئیات

ویلا فرهنگ شهر

-طبقه اول-زيربنا 4-سيستم نقشه دوطبقهدرب از حیاط-سن بنا 2

1
Bistoon07136306600

25/02/1391جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

-زيربنا 2- 3خوابه -قیمت متر مربع 2

1
Bistoon07136306600

11/02/1391جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 5

Bistoon07136306600

26/01/1391جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

-زيربنا 5-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر نمادرب از حیاط-سن بنا 8

3
Bistoon07136306600

22/12/1390جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 4- 4خوابه -سن بنا 2

9
Bistoon07136306600

07/12/1390جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

-طبقه اول-زيربنا 6- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

3
Bistoon07136306600

20/10/1390جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 2-سيستم نقشه یک طبقه- 5خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

8
Bistoon07136306600

10/10/1390جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

-زيربنا 6-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر نما- 4خوابه شمالی- ?

2
Bistoon07136306600

07/10/1390جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

21/05/1399جزئیات

ویلا شیراز اقایی

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

1رهن 8اجاره
Bistoon07136306600

05/05/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 7

3
Bistoon07136306600

18/05/1393جزئیات

ویلا شیراز مطهری

-طبقه همکف-زيربنا 2- 2خوابه -سن بنا 2

6
Bistoon07136306600

22/04/1399جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-زيربنا 2

Bistoon07136306600

02/03/1397جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-زيربنا 4-قیمت متر مربع 4

Bistoon07136306600

01/04/1392جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

-زيربنا 6-سن بنا 1

1
Bistoon07136306600

03/02/1397جزئیات

ویلا شیراز صنایع

-زيربنا 3

1
Bistoon07136306600

20/02/1394جزئیات

ویلا شیراز صنایع

زيربنا 5- 2خوابه

1
Bistoon07136306600

23/03/1394جزئیات

ویلا شیراز فلکه گاز

-زيربنا 2-قیمت متر مربع 5

1
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه

3رهن
Bistoon07136306600

11/04/1399جزئیات

ویلا شیراز عفیف آباد

-زيربنا 4- 6خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 3

9
Bistoon07136306600

31/03/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

-زيربنا 2-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

31/03/1399جزئیات

ویلا شیراز باغ حوض

-زيربنا 3- 4خوابه شمالی-سن بنا 1

4
Bistoon07136306600

15/11/1398جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

زيربنا 7- 7خوابه

4
Bistoon07136306600

08/11/1398جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

-طبقه اول-زيربنا 5- 7خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

29/04/1399جزئیات

ویلا شیراز انجیره

-طبقه اول-زيربنا 5- 3خوابه شرقی غربی دو کله-قیمت متر مربع 3

2
Bistoon07136306600

01/11/1398جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 1

Bistoon07136306600

22/03/1399جزئیات

ویلا شیراز هفت توت

-طبقه همکف-زيربنا 2-نما آجر نما- 4خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

4
Bistoon07136306600

25/10/1398جزئیات