زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز گلستان

47.5ميليارد
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز جاده پالایشگ...

9ميليارد
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

زمین شیراز تاچارا0(میرز...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 35ميليون

11.9ميليارد
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

زمین شیراز صدرا

5.2ميليون
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 11ميليون

11ميليارد
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

زمین شیراز کوی وحدت

14ميليارد
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.526ميليارد
Bistoon07136306600

16/07/1391جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 2.5تومان

700ميليون
Bistoon07136306600

20/11/1390جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

وبر-قیمت متر مربع 750تومان

750ميليون
Bistoon07136306600

20/10/1390جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

مالی جنوبی دو بر-قیمت متر مربع 1.8ميليون

725ميليون
Bistoon07136306600

12/11/1390جزئیات

زمین شیراز ستارخان

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 850تومان

425ميليون
Bistoon07136306600

13/10/1390جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

نوبی-قیمت متر مربع 300تومان

165ميليون
Bistoon07136306600

18/08/1390جزئیات

زمین شیراز چمران

قیمت متر مربع 2.4ميليون

1ميليارد
Bistoon07136306600

02/06/1391جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 2.4ميليون

1.292ميليارد
Bistoon07136306600

07/03/1391جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

Bistoon07136306600

20/02/1391جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 1.5ميليون

900ميليون
Bistoon07136306600

24/07/1391جزئیات

زمین شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 1.95ميليون

600ميليون
Bistoon07136306600

13/06/1390جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

780ميليون
Bistoon07136306600

08/11/1390جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

1.7ميليارد
Bistoon07136306600

22/02/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

1.1ميليارد
Bistoon07136306600

15/02/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 8ميليون

9ميليارد
Bistoon07136306600

15/02/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 8ميليون

2.4ميليارد
Bistoon07136306600

26/01/1396جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

قیمت متر مربع 7.5ميليون

547ميليون
Bistoon07136306600

04/05/1394جزئیات

زمین شیراز شهید رجایی

Bistoon07136306600

07/07/1392جزئیات

زمین شیراز زرگری

قیمت متر مربع 5.2تومان

3.588ميليارد
Bistoon07136306600

31/04/1392جزئیات

زمین شیراز مطهر شمالی

قیمت متر مربع 3.7ميليون

1.52ميليارد
Bistoon07136306600

31/04/1392جزئیات

زمین شیراز نیایش

قیمت متر مربع 6.5ميليون

Bistoon07136306600

02/04/1392جزئیات

زمین شیراز کهمره سرخی

10ميليون
Bistoon07136306600

01/06/1399جزئیات

زمین شیراز صدرا بلوار د...

قیمت متر مربع 8تومان

2.4ميليارد
Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

زمین شیراز حسینی الهاشم...

Bistoon07136306600

30/04/1399جزئیات

زمین شیراز مطهری جنوبی

قیمت متر مربع 251.4تومان

Bistoon07136306600

30/04/1399جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 5.5ميليون

4.537ميليارد
Bistoon07136306600

17/12/1393جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

3ميليارد
Bistoon07136306600

17/12/1393جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

Bistoon07136306600

18/04/1399جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

10ميليارد
Bistoon07136306600

17/12/1393جزئیات

زمین شیراز صدرا

17ميليارد
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

4ميليارد
Bistoon07136306600

17/12/1393جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 2.2ميليون

1.555ميليون
Bistoon07136306600

09/12/1393جزئیات

زمین شیراز صنایع

قیمت متر مربع 2.5ميليون

700ميليون
Bistoon07136306600

17/06/1394جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

وبر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

Bistoon07136306600

22/09/1395جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 10تومان

2.8ميليارد
Bistoon07136306600

15/01/1397جزئیات

زمین شیراز جاده بوشهر

قیمت متر مربع 30تومان

Bistoon07136306600

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز زرهی

قیمت متر مربع 4.5ميليون

900ميليون
Bistoon07136306600

05/10/1396جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 3.2ميليون

1.011ميليارد
Bistoon07136306600

04/05/1396جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 8.5ميليون

2ميليارد
Bistoon07136306600

01/11/1396جزئیات

زمین شیراز شهرک گلستان

قیمت متر مربع 12.5ميليون

Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات

زمین شیراز همت شمالی

قیمت متر مربع 7.3ميليون

2.328ميليون
Bistoon07136306600

26/06/1396جزئیات

زمین شیراز زرهی

Bistoon07136306600

19/05/1389جزئیات

زمین شیراز زرهی

850ميليون
Bistoon07136306600

05/10/1396جزئیات

زمین شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 32ميليون

19.84ميليارد
Bistoon07136306600

26/03/1399جزئیات