آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه اول-زيربنا 2- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

7رهن
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-زيربنا 3- 4خوابه -سن بنا 1

4رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

13/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

3رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

13/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

5رهن
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 4خوابه جنوبی-سن بنا 6

2رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

3رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 2

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه پنجم-زيربنا 2- 4خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 3

7رهن
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 4خوابه -سن بنا 9

5رهن
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 2- 4خوابه شمالی-سن بنا 7

7رهن
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 4خوابه -سن بنا 9

4رهن
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

6رهن
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 9

6رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

20/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه

6رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

19/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

6رهن
Bistoon07136306600

19/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 6

5رهن
Bistoon07136306600

05/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 2-سن بنا 3

7رهن
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قذوسی غر...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 3

1رهن
Bistoon07136306600

25/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

7رهن
Bistoon07136306600

25/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باغ حوض ...

طبقه دوم-زيربنا 2- 4خوابه

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

22/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 4

1رهن
Bistoon07136306600

19/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

7رهن
Bistoon07136306600

18/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 2

1رهن
Bistoon07136306600

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 2

4رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 7

4رهن
Bistoon07136306600

04/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

7رهن
Bistoon07136306600

02/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

12/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش

طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه

2رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

11/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

4رهن
Bistoon07136306600

08/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

9رهن
Bistoon07136306600

08/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 3- 4خوابه - ?

8رهن
Bistoon07136306600

07/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه +زیر زمین-زيربنا 2

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

07/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3

7رهن
Bistoon07136306600

06/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 2-سيستم نقشه اپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1

3رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

25/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-زيربنا 3-سيستم نقشه اپارتمانی- 4خوابه شرقی-سن بنا 2

1رهن
Bistoon07136306600

25/02/1399جزئیات