منزل دربست متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

منزل دربست شیراز مطهری ...

-زيربنا 1درب از حیاط و ساختمان

6رهن 2اجاره
07136307140

01/08/1399جزئیات

منزل دربست شیراز تاچارا...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

1رهن 8اجاره
07136307140

12/07/1399جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط

6رهن
07136307140

06/06/1399جزئیات

منزل دربست شیراز تاچارا...

-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط

2رهن 8اجاره
07136307140

07/12/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قدوسی ...

-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3

6رهن 3اجاره
07136307140

05/12/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط

6رهن
07136307140

13/11/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان

5رهن
07136307140

21/11/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط

6رهن
07136307140

10/11/1398جزئیات

منزل دربست شیراز زرهی

-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن
07136307140

19/10/1398جزئیات

منزل دربست شیراز تاچارا...

-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2

1رهن 3اجاره
07136307140

30/09/1398جزئیات

منزل دربست شیراز تاچارا...

-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

01/11/1398جزئیات

منزل دربست شیراز تاچارا...

-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

3رهن
07136307140

10/09/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 6خوابه درب از حیاط

07136307140

11/08/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن
07136307140

17/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز معالی ...

-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط

6رهن
07136307140

01/05/1399جزئیات

منزل دربست شیراز قدوسی ...

-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط

07136307140

23/05/1399جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

8رهن 4اجاره
07136307140

25/10/1397جزئیات

منزل دربست شیراز پاسدار...

-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 1

6رهن 2اجاره
07136307140

20/09/1397جزئیات

منزل دربست شیراز زرهی

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

8رهن 4اجاره
07136307140

27/08/1397جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

08/09/1397جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

21/08/1397جزئیات

منزل دربست شیراز پاسدار...

زيربنا 1- 2خوابه

2رهن
07136307140

27/08/1397جزئیات