طبقه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه سه نبش-سن بنا 1

2رهن 2اجاره
07136307140

30/07/1399جزئیات

طبقه شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2

3رهن 2اجاره
07136307140

21/07/1399جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

3رهن
07136307140

27/06/1399جزئیات

طبقه شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 1- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2رهن 6اجاره
07136307140

26/06/1399جزئیات

طبقه شیراز زرگری

-طبقه دوم-زيربنا 1- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن 4اجاره
07136307140

24/06/1399جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن 1اجاره
07136307140

16/06/1399جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

5رهن 5اجاره
07136307140

16/06/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

13/06/1399جزئیات

طبقه شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

6رهن 4اجاره
07136307140

11/06/1399جزئیات

طبقه شیراز قدوسی غربی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

1رهن 6اجاره
07136307140

11/06/1399جزئیات

طبقه شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

1رهن 5اجاره
07136307140

04/06/1399جزئیات

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن 3اجاره
07136307140

03/06/1399جزئیات

طبقه شیراز عفیف اباد

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2

5رهن 1اجاره
07136307140

28/05/1399جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه جنوبی

3رهن 3اجاره
07136307140

06/06/1399جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

2رهن 2اجاره
07136307140

14/05/1399جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان- ?

4رهن
07136307140

30/04/1399جزئیات

طبقه شیراز صاحب الامر

-طبقه دوم-زيربنا 1درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن 3اجاره
07136307140

29/04/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن 4اجاره
07136307140

18/04/1399جزئیات

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

5رهن
07136307140

08/04/1399جزئیات

طبقه شیراز همت شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن 4اجاره
07136307140

22/04/1398جزئیات

طبقه شیراز مطهری شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

2رهن 1اجاره
07136307140

16/04/1399جزئیات

طبقه شیراز همت شمالی

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

1رهن 4اجاره
07136307140

10/03/1399جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

3رهن
07136307140

16/02/1399جزئیات

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان

1رهن 2اجاره
07136307140

20/12/1398جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن 1اجاره
07136307140

17/12/1398جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان

6رهن 2اجاره
07136307140

30/11/1398جزئیات

طبقه شیراز مطهری جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه تک واحدی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

26/11/1398جزئیات

طبقه شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

5رهن 3اجاره
07136307140

06/11/1398جزئیات

طبقه شیراز زرهی

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

1رهن
07136307140

25/10/1398جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن
07136307140

14/04/1399جزئیات

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

5رهن 3اجاره
07136307140

14/10/1398جزئیات

طبقه شیراز همت شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

8رهن 3اجاره
07136307140

04/10/1398جزئیات

طبقه شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 4خوابه -سن بنا 2

5رهن 6اجاره
07136307140

23/11/1398جزئیات

طبقه شیراز ارم

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

6رهن 2اجاره
07136307140

17/09/1398جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

3رهن 2اجاره
07136307140

05/09/1398جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-زيربنا 2- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

3رهن
07136307140

17/11/1398جزئیات

طبقه شیراز عفیف اباد

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن 2اجاره
07136307140

04/09/1398جزئیات

طبقه شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 2- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن 6اجاره
07136307140

19/08/1398جزئیات

طبقه شیراز همت شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

3رهن
07136307140

14/08/1398جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 2- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

2رهن 3اجاره
07136307140

12/08/1398جزئیات

طبقه شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی

2رهن 3اجاره
07136307140

11/08/1398جزئیات

طبقه شیراز قدوسی شرقی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

4رهن 4اجاره
07136307140

03/10/1398جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2رهن
07136307140

06/08/1398جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- ?

3رهن
07136307140

27/05/1398جزئیات

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

3رهن
07136307140

05/06/1399جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2رهن
07136307140

16/05/1399جزئیات

طبقه شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

4رهن
07136307140

12/07/1399جزئیات

طبقه شیراز معالی آباد

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

7رهن 3اجاره
07136307140

19/09/1398جزئیات

طبقه شیراز زرگری

-طبقه دوم-زيربنا 2- 2خوابه جنوبی

9رهن 5اجاره
07136307140

26/10/1397جزئیات

طبقه شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه

5رهن 5اجاره
07136307140

01/10/1397جزئیات