طبقه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن 1اجاره
07136307140

20/07/1399جزئیات

طبقه شیراز عفیف اباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

4رهن
07136307140

14/07/1399جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2رهن
07136307140

13/07/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان- ?

5رهن 4اجاره
07136307140

07/07/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن 5اجاره
07136307140

07/07/1399جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

5رهن 4اجاره
07136307140

24/06/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان

2رهن
07136307140

24/06/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن
07136307140

18/06/1399جزئیات

طبقه شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی

1رهن
07136307140

17/06/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

5رهن 3اجاره
07136307140

11/06/1399جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن 3اجاره
07136307140

04/06/1399جزئیات

طبقه شیراز قدوسی شرقی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 5

2رهن
07136307140

02/06/1399جزئیات

طبقه شیراز قدوسی شرقی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

3رهن 3اجاره
07136307140

28/05/1399جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه

5رهن 4اجاره
07136307140

26/05/1399جزئیات

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 2

1رهن 5اجاره
07136307140

15/06/1399جزئیات

طبقه شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 2اجاره
07136307140

05/06/1399جزئیات

طبقه شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

2رهن 7اجاره
07136307140

05/05/1399جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2رهن
07136307140

05/05/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

22/05/1399جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن 5اجاره
07136307140

05/05/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن 3اجاره
07136307140

24/04/1399جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

7رهن 4اجاره
07136307140

22/04/1399جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

2رهن
07136307140

15/04/1399جزئیات

طبقه شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

3رهن 2اجاره
07136307140

14/04/1399جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن
07136307140

08/04/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

2رهن
07136307140

08/04/1399جزئیات

طبقه شیراز عفیف اباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی

1رهن 4اجاره
07136307140

24/03/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن
07136307140

22/03/1399جزئیات

طبقه شیراز صاحب الامر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان

5رهن 2اجاره
07136307140

22/03/1399جزئیات

طبقه شیراز صاحب الامر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

8رهن 2اجاره
07136307140

21/03/1399جزئیات

طبقه شیراز تاچارا

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 9

4رهن 4اجاره
07136307140

21/03/1399جزئیات

طبقه شیراز صاحب الامر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

5رهن 3اجاره
07136307140

19/03/1399جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

6رهن 1اجاره
07136307140

01/04/1399جزئیات

طبقه شیراز صاحب الامر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 3

2رهن 2اجاره
07136307140

11/05/1399جزئیات

طبقه شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5

3رهن 2اجاره
07136307140

14/04/1399جزئیات

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه اول-زيربنا 1- 1خوابه شمالی-سن بنا 2

2رهن 2اجاره
07136307140

03/03/1399جزئیات

طبقه شیراز مطهری شمالی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

30/02/1399جزئیات

طبقه شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان

2رهن 2اجاره
07136307140

24/02/1399جزئیات

طبقه شیراز صنایع

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن
07136307140

23/02/1399جزئیات

طبقه شیراز مطهری جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن
07136307140

18/02/1399جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط

5رهن 2اجاره
07136307140

14/02/1399جزئیات

طبقه شیراز صنایع

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2رهن 1اجاره
07136307140

10/02/1399جزئیات

طبقه شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

2رهن
07136307140

15/12/1398جزئیات

طبقه شیراز مطهری جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8

5رهن 1اجاره
07136307140

24/11/1398جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
07136307140

05/05/1399جزئیات

طبقه شیراز قدوسی غربی

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

3رهن
07136307140

30/11/1398جزئیات

طبقه شیراز قدوسی شرقی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی- ?

1رهن 3اجاره
07136307140

07/12/1398جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن
07136307140

18/10/1398جزئیات

طبقه شیراز زرگری

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن
07136307140

02/02/1399جزئیات

طبقه شیراز فلکه گاز

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

24/09/1398جزئیات