ساختمان کامل متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ساختمان کامل شیراز تاچا...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

20/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز فرهن...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- ?-قیمت متر مربع 3

07136307140

17/06/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز مطهر...

-طبقه اول-زيربنا 2- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

7
07136307140

13/06/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-زيربنا 4- 8خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

16/04/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-زيربنا 2- 3خوابه درب از ساختمان- ?

07136307140

05/04/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز چمرا...

-طبقه اول-زيربنا 4- 4خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

8
07136307140

24/03/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-زيربنا 4- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

6
07136307140

29/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز قدوس...

-زيربنا 3- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3

1
07136307140

15/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز ساحل...

-طبقه اول-زيربنا 4- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 6

3
07136307140

09/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز صنای...

-زيربنا 6- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 8

5
07136307140

11/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز صنای...

-زيربنا 3درب از ساختمان-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

08/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز زرگر...

-طبقه اول-زيربنا 5- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2

4
07136307140

08/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز صنای...

-زيربنا 4- ?-قیمت متر مربع 6

3
07136307140

29/10/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

زيربنا 5- 3خوابه

1
07136307140

24/10/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

زيربنا 3- 3خوابه

8
07136307140

04/10/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز صاحب...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

01/10/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-زيربنا 9درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

8
07136307140

24/09/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه تک واحدی- 3خوابه درب از حیاط- ?-قیمت متر مربع 3

2
07136307140

15/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 6خوابه جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 6

6
07136307140

12/03/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 4خوابه شمالی جنوبی

2
07136307140

24/10/1396جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

1
07136307140

30/07/1396جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 3- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 6

6
07136307140

09/10/1396جزئیات

ساختمان کامل شیراز قدوس...

-زيربنا 5- 8خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

09/09/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز صنای...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2
07136307140

29/07/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز فرهن...

-طبقه همکف-زيربنا 3- 6خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

2
07136307140

21/08/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-زيربنا 1درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

20/07/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 3- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 2

9
07136307140

22/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-زيربنا 2درب از ساختمان-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

14/07/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز معال...

-زيربنا 7سه نبش-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

25/06/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز فرهن...

-زيربنا 5درب از حیاط-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

07/09/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 3- 5خوابه سه نبش

07136307140

09/05/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-زيربنا 3- 6خوابه درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

5
07136307140

21/10/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 3- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

19/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-زيربنا 4- 6خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

26/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-زيربنا 2- 1خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

25/06/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز امیر...

-زيربنا 4- 7خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

12/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 3- 3خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 3

1
07136307140

30/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز مطهر...

-زيربنا 2درب از ساختمان-قیمت متر مربع 9

1
07136307140

04/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز معال...

-زيربنا 4- 7خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

03/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-زيربنا 4درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

1
07136307140

12/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز مطهر...

-زيربنا 4درب از ساختمان-قیمت متر مربع 8

4
07136307140

28/03/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز مطهر...

-زيربنا 7- 3خوابه درب از حیاط- ?-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

05/06/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز سینم...

-زيربنا 6درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

12/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه تک واحدی- 3خوابه درب از ساختمان- ?-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

26/03/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-زيربنا 1درب از ساختمان-سن بنا 6-قیمت متر مربع 9

1
07136307140

25/03/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز ارم

-طبقه اول-زيربنا 2-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

20/03/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز صاحب...

-زيربنا 8درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

12/03/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-زيربنا 3- 5خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

5
07136307140

13/07/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قدوس...

-طبقه اول-زيربنا 3- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

11/02/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-زيربنا 2- ?-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

10/02/1398جزئیات