ساختمان کامل متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 2- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 5

1
07136307140

21/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

28/05/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز عفیف...

-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

13/03/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 2

6
07136307140

10/12/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز معال...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 2

9
07136307140

06/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 7

1
07136307140

20/04/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز تاچا...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 9

7
07136307140

03/04/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز صنای...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 8

2
07136307140

21/12/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز فرهن...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

08/11/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 2

5
07136307140

09/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه تک واحدی- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 7-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

13/11/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 2

6
07136307140

14/12/1398جزئیات