ساختمان کامل متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط- ?-قیمت متر مربع 4

2
07136307140

10/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز قدوس...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

9
07136307140

09/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط- ?-قیمت متر مربع 3

1
07136307140

03/07/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

1
07136307140

25/06/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز فرهن...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

9
07136307140

12/05/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز مطهر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

03/04/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط- ?

1
07136307140

27/03/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز مطهر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

05/12/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز پاسد...

-طبقه اول-زيربنا 1- 4خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

30/11/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز چمرا...

-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

27/11/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز پاسد...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

10/11/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز ارم

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

13/08/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 5

1
07136307140

08/02/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز ستار...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 9

4
07136307140

08/11/1396جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی- ?-قیمت متر مربع 4

5
07136307140

25/09/1396جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 6

3
07136307140

30/07/1396جزئیات

ساختمان کامل شیراز قدوس...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

5
07136307140

04/07/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه درب از ساختمان- ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

21/03/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز مطهر...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 5

07136307140

22/02/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

07/02/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 2

7
07136307140

02/02/1399جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5

1
07136307140

29/02/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز همت ...

-طبقه اول-زيربنا 1درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 9

07136307140

15/12/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز پاسد...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 1خوابه درب از ساختمان- ?-قیمت متر مربع 6

3
07136307140

09/12/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-زيربنا 1درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

25/01/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-زيربنا 1درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

25/01/1398جزئیات

ساختمان کامل شیراز عفیف...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه شمالی جنوبی- ?-قیمت متر مربع 8

6
07136307140

12/09/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز فرهن...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

9
07136307140

15/07/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز معال...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 4

1
07136307140

10/11/1397جزئیات

ساختمان کامل شیراز قصرد...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه شمالی جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

15/07/1398جزئیات