اتاق اداری متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

اتاق اداری شیراز فرهنگ ...

-زيربنا 1- ?

1رهن
07136307140

15/07/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه پنجم-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

07/07/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه هفتم-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

14/07/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز ستارخا...

-طبقه ششم-زيربنا 1-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
07136307140

29/05/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز ستارخا...

-طبقه اول-زيربنا 1

5رهن 2اجاره
07136307140

30/05/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز فرهنگ ...

-زيربنا 1-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

27/05/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز قدوسی ...

-طبقه همکف-زيربنا 1

2رهن
07136307140

09/04/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 2

8رهن
07136307140

26/06/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز زرگری

-زيربنا 2درب از حیاط

5رهن 2اجاره
07136307140

24/06/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه سوم-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

22/03/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز زرهی

-طبقه چهارم-زيربنا 1

1رهن 3اجاره
07136307140

28/02/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز قصردشت...

-زيربنا 3

1رهن 2اجاره
07136307140

18/02/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 3

8رهن 8اجاره
07136307140

08/12/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه دوم-زيربنا 1

2اجاره
07136307140

16/10/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1-سن بنا 1

3رهن
07136307140

28/09/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز چمران

-زيربنا 8

5رهن 7اجاره
07136307140

20/09/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز چمران

-زيربنا 2

1رهن 1اجاره
07136307140

20/09/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز عفیف ا...

-طبقه دوم-زيربنا 1

5رهن 7اجاره
07136307140

20/09/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز فرهنگ ...

-طبقه همکف-زيربنا 1

2رهن 3اجاره
07136307140

13/11/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه پنجم-زيربنا 2-سن بنا 7

1رهن 1اجاره
07136307140

12/09/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه پنجم-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

05/09/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز زرگری

-طبقه اول-زيربنا 1

5رهن 1اجاره
07136307140

13/09/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز ستارخا...

-طبقه دوم-زيربنا 1جنوبی-سن بنا 1

1رهن 6اجاره
07136307140

27/01/1397جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه دوم-زيربنا 2

2رهن 2اجاره
07136307140

09/09/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز فرهنگ ...

-طبقه اول-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

23/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز همت شم...

-طبقه دوم-زيربنا 1

1اجاره
07136307140

18/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-زيربنا 1

5رهن
07136307140

17/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز عفیف ا...

-طبقه اول-زيربنا 1

07136307140

01/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز قصردشت...

-طبقه دوم-زيربنا 1

9رهن 1اجاره
07136307140

04/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز همت جن...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط

1رهن 2اجاره
07136307140

14/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز عفیف ا...

-زيربنا 2

1رهن 1اجاره
07136307140

18/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز ستارخا...

-طبقه سوم-زيربنا 1

3رهن 1اجاره
07136307140

17/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز قصردشت...

-طبقه دوم-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

30/05/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز عفیف ا...

-طبقه دوم-زيربنا 2

5رهن 9اجاره
07136307140

26/03/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز همت شم...

-طبقه دوم-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

30/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز بعثت

-طبقه دوم-زيربنا 1

1رهن 3اجاره
07136307140

29/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز بعثت

-طبقه دوم-زيربنا 9

1رهن 1اجاره
07136307140

29/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه دوم-زيربنا 2

2رهن 2اجاره
07136307140

16/04/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه پنجم-زيربنا 1

1رهن 9اجاره
07136307140

28/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه پنجم-زيربنا 1

1رهن 8اجاره
07136307140

18/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز ملاصدر...

-طبقه اول-زيربنا 1

3رهن
07136307140

11/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز قدوسی ...

-زيربنا 1

1رهن 2اجاره
07136307140

10/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز همت شم...

-زيربنا 1

7رهن 1اجاره
07136307140

09/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز ستارخا...

-طبقه دوم-زيربنا 1

5رهن 9اجاره
07136307140

16/06/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-طبقه اول-زيربنا 1

3رهن 2اجاره
07136307140

08/02/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز معالی ...

-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

18/11/1397جزئیات

اتاق اداری شیراز قصردشت...

-طبقه دوم-زيربنا 1

5رهن 7اجاره
07136307140

17/11/1397جزئیات

اتاق اداری شیراز فلکه گ...

-طبقه سوم-زيربنا 1

5رهن 8اجاره
07136307140

11/11/1397جزئیات

اتاق اداری شیراز قصردشت...

-زيربنا 1

5رهن 5اجاره
07136307140

13/11/1397جزئیات

اتاق اداری شیراز همت شم...

-طبقه سوم-زيربنا 1

1رهن 8اجاره
07136307140

07/06/1398جزئیات