آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سن بنا 3

1رهن 2اجاره
07136307140

20/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

4رهن
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 9

4رهن 4اجاره
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 3اجاره
07136307140

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 3اجاره
07136307140

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4

2رهن 1اجاره
07136307140

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8

2رهن
07136307140

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2

2رهن 1اجاره
07136307140

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 8

5رهن 3اجاره
07136307140

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 1

5رهن 3اجاره
07136307140

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8

3رهن
07136307140

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

2رهن 5اجاره
07136307140

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

20/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 3خوابه -سن بنا 3

2رهن
07136307140

12/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 3

4رهن
07136307140

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2

2رهن 1اجاره
07136307140

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6

1رهن 2اجاره
07136307140

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -سن بنا 1

3رهن
07136307140

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه -سن بنا 7

2رهن 1اجاره
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

زيربنا 1- 2خوابه

5رهن 3اجاره
07136307140

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه هشتم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

3رهن
07136307140

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
07136307140

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما رومی- 2خوابه شمالی- ?

3رهن
07136307140

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 6

3رهن
07136307140

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 4

4رهن
07136307140

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4

1رهن 3اجاره
07136307140

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

3رهن
07136307140

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه هشتم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

3رهن
07136307140

18/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 3

2رهن
07136307140

18/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4

1رهن 2اجاره
07136307140

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

1رهن 2اجاره
07136307140

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-نما رومی- 2خوابه درب از ساختمان- ?

3رهن
07136307140

09/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

1رهن 6اجاره
07136307140

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دهم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 4اجاره
07136307140

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 3

2رهن
07136307140

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

2رهن
07136307140

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8

6رهن 4اجاره
07136307140

13/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

6رهن 1اجاره
07136307140

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

4رهن 4اجاره
07136307140

13/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 6

5رهن 4اجاره
07136307140

13/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 4اجاره
07136307140

11/06/1399جزئیات