آپارتمان اداری متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه پنجم-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 4

9
07136307140

03/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

6
07136307140

03/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 4

7
07136307140

13/05/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

27/02/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 6

1
07136307140

03/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

7
07136307140

02/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

4
07136307140

30/10/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 5خوابه غربی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 7

1
07136307140

23/10/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-زيربنا 2- 1خوابه -قیمت متر مربع 2

4
07136307140

12/09/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه تک واحدی- 1خوابه -قیمت متر مربع 2

4
07136307140

21/07/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-زيربنا 2- ?

2رهن
07136307140

16/05/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی

07136307140

12/03/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

-طبقه اول-زيربنا 1- 5خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

09/02/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 6خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 2

3
07136307140

07/02/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

-طبقه اول-زيربنا 2- 5خوابه -قیمت متر مربع 5

1
07136307140

18/01/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

3
07136307140

15/12/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 4خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

4
07136307140

20/05/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 4خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

20/05/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه -سن بنا 7-قیمت متر مربع 2

5
07136307140

22/08/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

1
07136307140

12/09/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

03/09/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه سه نبش-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

29/07/1397جزئیات