آپارتمان اداری متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز تا...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

09/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 6

1رهن 7اجاره
07136307140

14/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

02/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ار...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

29/05/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

21/03/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی- ?-قیمت متر مربع 6

7
07136307140

21/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

25/02/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه ششم-زيربنا 1جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

03/12/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز تا...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

02/11/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

12/10/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 1خوابه -قیمت متر مربع 1

1
07136307140

12/10/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زن...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

10/10/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

04/10/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

22/05/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

07/09/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
07136307140

08/03/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه سوم-زيربنا 1جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

09/09/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

18/08/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8

1رهن
07136307140

14/07/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی غربی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

08/07/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

20/06/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

14/06/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

16/05/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

20/04/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

17/04/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 8

9
07136307140

06/04/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

02/03/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

30/02/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

05/04/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه اول-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زن...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

9رهن
07136307140

11/02/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

02/02/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

-طبقه دوم-زيربنا 1-قیمت متر مربع 8

9
07136307140

26/01/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز صن...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8-قیمت متر مربع 7

7
07136307140

24/01/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

19/01/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

15/12/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 3

3
07136307140

26/06/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

9
07136307140

05/05/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 7

7
07136307140

05/12/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 1

1رهن
07136307140

27/11/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

19/09/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه اول-زيربنا 1- 1خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

11/11/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه اول-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

02/06/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

30/07/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

8
07136307140

05/09/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه هفتم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8

1رهن
07136307140

25/07/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 8-قیمت متر مربع 6

7
07136307140

26/08/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز خل...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

2
07136307140

27/08/1397جزئیات