آپارتمان اداری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان اداری شیراز عف...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 1

3رهن 7اجاره
07136307140

19/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سن بنا 6

5رهن 6اجاره
07136307140

12/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 9- 1خوابه - ?

7رهن
07136307140

10/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

5رهن 8اجاره
07136307140

15/06/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

4رهن 3اجاره
07136307140

06/06/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 1خوابه - ?

5رهن
07136307140

02/06/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

-طبقه هفتم-زيربنا 9- ?

9رهن
07136307140

31/04/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4

4رهن
07136307140

29/04/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه اول-زيربنا 8

07136307140

29/04/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 1

2رهن
07136307140

24/06/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 2

1رهن 4اجاره
07136307140

24/06/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

-زيربنا 8

1رهن 8اجاره
07136307140

04/04/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه همکف-زيربنا 8-سيستم نقشه تک واحدی- 1خوابه -سن بنا 7

1رهن
07136307140

16/04/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه سوم-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 7

3رهن 6اجاره
07136307140

05/06/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه اول-زيربنا 9- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1

4رهن
07136307140

08/03/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی- ?

1رهن 2اجاره
07136307140

13/02/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سن بنا 6

7رهن 4اجاره
07136307140

02/11/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه دوم-زيربنا 9- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن
07136307140

12/10/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 8- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1

5رهن 5اجاره
07136307140

20/09/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه اول-زيربنا 9- 3خوابه

2رهن
07136307140

12/08/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-زيربنا 9جنوبی

2رهن
07136307140

05/09/1396جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه دوم-زيربنا 8- 1خوابه

1رهن
07136307140

20/07/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

طبقه دوم-زيربنا 8- 3خوابه

1رهن 2اجاره
07136307140

24/06/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه ششم-زيربنا 1- 1خوابه

1رهن 4اجاره
07136307140

17/07/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه

5رهن 4اجاره
07136307140

09/07/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ام...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

8رهن 3اجاره
07136307140

07/07/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز چم...

طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه

3رهن 3اجاره
07136307140

24/06/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه

5رهن 1اجاره
07136307140

14/06/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 3اجاره
07136307140

25/06/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 1خوابه - ?

2رهن
07136307140

03/06/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

-طبقه سوم-زيربنا 8- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
07136307140

15/04/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

-طبقه اول-زيربنا 8- 3خوابه جنوبی

5رهن 4اجاره
07136307140

15/04/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-طبقه اول-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن 3اجاره
07136307140

09/04/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

4رهن 4اجاره
07136307140

27/03/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قد...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 1خوابه -سن بنا 1

4رهن
07136307140

20/07/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز سی...

طبقه سوم-زيربنا 8- 1خوابه

1رهن 3اجاره
07136307140

19/03/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز زر...

طبقه چهارم-زيربنا 9- 2خوابه

3رهن 3اجاره
07136307140

13/05/1398جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه سوم-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 1

5رهن 5اجاره
07136307140

16/05/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

-زيربنا 9- 2خوابه درب از ساختمان

4رهن
07136307140

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 8- 3خوابه

3رهن 4اجاره
07136307140

07/12/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه اول-زيربنا 1- 1خوابه درب از حیاط

3رهن 2اجاره
07136307140

29/11/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز عف...

-طبقه همکف-زيربنا 1

4رهن 4اجاره
07136307140

23/11/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز فر...

طبقه دوم-زيربنا 8- 1خوابه

8رهن 4اجاره
07136307140

18/11/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز قص...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 1خوابه - ?

5رهن 5اجاره
07136307140

15/01/1399جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

-طبقه اول-زيربنا 9

5رهن 3اجاره
07136307140

21/09/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز هم...

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

3رهن 3اجاره
07136307140

27/10/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز پا...

طبقه چهارم-زيربنا 9- 1خوابه

1رهن
07136307140

12/09/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه

2رهن 2اجاره
07136307140

11/09/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز مع...

طبقه سوم-زيربنا 9- 2خوابه

1رهن
07136307140

03/09/1397جزئیات

آپارتمان اداری شیراز ست...

طبقه دوم-زيربنا 8- 2خوابه

2رهن 2اجاره
07136307140

30/10/1397جزئیات