مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 19متر-قیمت متر مربع 112تومان

3.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 46متر-قیمت متر مربع 70ميليون

4.83ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 39متر-قیمت متر مربع 40ميليون

1.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز رحمت

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 25ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 43متردو بر-قیمت متر مربع 55ميليون

2.365ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 19متر-قیمت متر مربع 20ميليون

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 15متر-قیمت متر مربع 40ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1396جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه همکف-زيربنا 7متر

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

مغازه شیراز وصال شمالی

-زيربنا 20متر

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

مغازه شیراز فرگاز

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 25ميليون

875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 15متر

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 27متر-قیمت متر مربع 35ميليون

945ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 23متر

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 23متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز مطهری جنوبی...

-زيربنا 14متر

230ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز زند

طبقه زیر زمین-زيربنا 20متر-قیمت متر مربع 24ميليون

480ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

مغازه شیراز صنایع

زيربنا 40متر-سن بنا 6سال

30م رهن 1.6ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 40متر- 2خوابه

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 42متر- 6خوابه -قیمت متر مربع 100ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه زیر زمین-زيربنا 25متر

12م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 32متر

40م رهن 5.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 40متر

5م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 23متر

870ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

مغازه شیراز دروازه اصفه...

زيربنا 24متر-قیمت متر مربع 36.25ميليون

870ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 63ميليون

3.78ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 18متر-قیمت متر مربع 3.33ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 15متر-قیمت متر مربع 30ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 12متر-قیمت متر مربع 9.16ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 19متر-قیمت متر مربع 35ميليون

1.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 15متردو نبش-قیمت متر مربع 36.66ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 23متر

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 21متر

1.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 22متر

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

مغازه شیراز شازده قاسم

طبقه اول-زيربنا 12متر-قیمت متر مربع 15ميليون

180ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 15متر- 3خوابه

20م رهن 4.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 32متر

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 31متر-قیمت متر مربع 47.43ميليون

1.85ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

مغازه شیراز قصردشت

طبقه همکف-زيربنا 20متر-قیمت متر مربع 10ميليون

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 15متر-قیمت متر مربع 25.33ميليون

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 18متر- 1خوابه

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 14متر-قیمت متر مربع 21.42ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه همکف-زيربنا 18متر-قیمت متر مربع 33.33ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز شاهزاده قاس...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 17متر

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه زیر زمین-زيربنا 15متر-قیمت متر مربع 93ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه زیر زمین-زيربنا 10متر

20م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 33متردو نبش

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

زيربنا 26متر-قیمت متر مربع 22.72ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز شاهزاده قاس...

زيربنا 15متر-قیمت متر مربع 21.33ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 27متر

400م رهن 5.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 25متر-قیمت متر مربع 40ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات