مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه دوم-زيربنا 30متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه سوم-زيربنا 14متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 23متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 42متر- 6خوابه -قیمت متر مربع 120تومان

5.04ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه اول-زيربنا 29متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه زیر زمین-زيربنا 11متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 50متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه عفیف آباد

زيربنا 48متر-قیمت متر مربع 50ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز 4راه حافظیه...

زيربنا 12متر-قیمت متر مربع 22.5ميليون

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 18متر-قیمت متر مربع 70ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه همکف-زيربنا 41متر-قیمت متر مربع 55ميليون

2.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه زیر زمین-زيربنا 15متر-قیمت متر مربع 80ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 26متردو نبش-قیمت متر مربع 60ميليون

1.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 24متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 50ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 23متر-قیمت متر مربع 70ميليون

1.61ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز مطهری جنوبی...

زيربنا 49متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 20ميليون

1.16ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز فرگاز

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 30ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 25متر

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه همکف-زيربنا 7متر

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

مغازه زند

-زيربنا 22متر

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 14متر-قیمت متر مربع 70ميليون

980ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 23متر-قیمت متر مربع 60ميليون

1.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 18متر-قیمت متر مربع 70ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 14متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 100تومان

4.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 14متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 26.2ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

مغازه شیراز وصال شمالی

-زيربنا 20متر

60م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات

مغازه شیراز مشیر

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 33متردو نبش-قیمت متر مربع 60ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

طبقه همکف-زيربنا 14متر-قیمت متر مربع 30ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 44متر-قیمت متر مربع 50ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 23متر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 47.8ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/02/1398جزئیات

مغازه شیراز سر دزک

زيربنا 16متر-قیمت متر مربع 25ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1398جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 14متر

املاک 11دفتر: 36476666-

11/02/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 31متردو نبش-قیمت متر مربع 80ميليون

2.48ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 21متردو نبش-قیمت متر مربع 45ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

طبقه دوم-زيربنا 22متر-قیمت متر مربع 40ميليون

880ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 21متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/11/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 15متر

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 22متر

50م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 27متر-قیمت متر مربع 22ميليون

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه اول-زيربنا 33متر

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 19متر-قیمت متر مربع 112تومان

3.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 46متر-قیمت متر مربع 70ميليون

4.83ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 39متر-قیمت متر مربع 40ميليون

1.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز رحمت

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 25ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 43متردو بر-قیمت متر مربع 55ميليون

2.365ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 19متر-قیمت متر مربع 20ميليون

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 15متر

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 27متر-قیمت متر مربع 35ميليون

945ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات