مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 28متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 25متر

60م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 21متر- 1خوابه

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 19متر

50م رهن 6.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 19متر-قیمت متر مربع 20ميليون

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 14متر- 2خوابه

450م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 20متر

30م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه همکف-زيربنا 7متر

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 22متر

5م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

مغازه شیراز وصال شمالی

-زيربنا 20متر

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 31متر

30م رهن 4ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

مغازه شیراز فرگاز

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 25ميليون

875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 46متر

50م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 15متر

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 23متر

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 23متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 10متر

20م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 20متر

50م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

مغازه شیراز صنایع

زيربنا 40متر-سن بنا 6سال

30م رهن 1.6ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

زيربنا 50متر- 3خوابه

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 40متر- 2خوابه

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

مغازه شیراز سر دزک

-زيربنا 18متر

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 15متر

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 42متر- 6خوابه -قیمت متر مربع 100ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه زیر زمین-زيربنا 25متر

12م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 32متر

40م رهن 5.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 40متر

5م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه دوم-زيربنا 34متر

20م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 35متر

20م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 35متر

50م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 63ميليون

3.78ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 19متر-قیمت متر مربع 35ميليون

1.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 22متر

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 15متر

30م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1397جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

-زيربنا 15متر

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

مغازه شیراز شازده قاسم

طبقه اول-زيربنا 12متر-قیمت متر مربع 15ميليون

180ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 32متر

30م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/09/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 15متر- 3خوابه

20م رهن 4.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 32متر

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 18متر

50م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

مغازه شیراز قصردشت

طبقه همکف-زيربنا 20متر-قیمت متر مربع 10ميليون

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 18متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه اول-زيربنا 36متر

95م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 24متر

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 18متر- 1خوابه

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه همکف-زيربنا 18متر-قیمت متر مربع 33.33ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز شاهزاده قاس...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 17متر

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه زیر زمین-زيربنا 10متر

20م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 27متر

400م رهن 5.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 25متر-قیمت متر مربع 40ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات