مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز هوابرد

-زيربنا 36متر

30م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 14متر

املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 25متر

50م رهن 6.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 45متر

170م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

زيربنا 20متر-سن بنا 1سال

5م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 32متر

100م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 16متر

10م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 23متر-قیمت متر مربع 45ميليون

1.03ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 30متر

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

طبقه دوم-زيربنا 33متر- 1خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 7متر

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 17متر

450م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 19متر

10م رهن 3.35م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 30متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 15متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه زیرزمین-زيربنا 16متر

240ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 15متر

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 28متر-قیمت متر مربع 45ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 24متر-قیمت متر مربع 80ميليون

2.88ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 23متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 42متر- 6خوابه -قیمت متر مربع 100تومان

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 16متر- 1خوابه

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه قدوسی غربی

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

15م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 30متر

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 16متر

10م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 14متر

5م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه همت شمالی

-زيربنا 30متر

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 10متر

10م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 25متر

4م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 42متر

35م رهن 5.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 10متر

10م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 23متر-قیمت متر مربع 70ميليون

1.61ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 40متر

2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه سینما سعدی

زيربنا 35متر-سن بنا 8سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 40متر

50م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 27متر

25م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز فرگاز

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 30ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 40متر

60م رهن 6ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 18متر

10م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

مغازه شیراز زرگری

-زيربنا 25متر

10م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 20متر

7م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 25متر

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 30متر- 2خوابه

30م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 11متر

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 27متر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 22متر

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه همکف-زيربنا 7متر

50م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

مغازه زند

-زيربنا 22متر

40م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 23متر

30م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1398جزئیات