زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز دروازه قران

قیمت متر مربع 2.66ميليون

1.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 4.5ميليون

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

27ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

1.33ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

قیمت متر مربع 12.94ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 32ميليون

35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 7.65ميليون

36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

زمین شیراز مطهری شمالی

و نبش-قیمت متر مربع 11.83ميليون

5.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.8ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

قیمت متر مربع 2.66ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

درب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

و نبش-قیمت متر مربع 5ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/12/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 5.5ميليون

8.58ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

زمین شیراز اطلسی

و نبش-قیمت متر مربع 8.2ميليون

2.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1397جزئیات

زمین شیراز چمران

املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 16ميليون

4.96ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 9.5ميليون

26.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

زمین شیراز ارم

قیمت متر مربع 19ميليون

27ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1397جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 11.98ميليون

19.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1397جزئیات

زمین شیراز سپیدان

90ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1397جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 2.22ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

زمین چمران

قیمت متر مربع 11.76ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 9ميليون

25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

زمین شیراز دروازه قران

قیمت متر مربع 2.64ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

زمین شیراز چمران

قیمت متر مربع 2.83ميليون

230ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

ه نبش-قیمت متر مربع 2.06ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1397جزئیات

زمین شیراز ملاصدرا

2خوابه -قیمت متر مربع 7.7ميليون

7.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1397جزئیات

زمین شیراز دینکان

املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1397جزئیات

زمین شیراز اطلسی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 4.83ميليون

1.76ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

زمین شیراز قدوسی شرقی

درب از ساختمان

6.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

زمین شیراز تاچارا

قیمت متر مربع 3.33ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

زمین شیراز زند

14ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

زمین شیراز دروازه قران

قیمت متر مربع 2.2ميليون

468ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

زمین شیراز مطهری جنوبی

قیمت متر مربع 3.5ميليون

847ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

زمین شیراز چمران

املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

زمین قصرالدشت

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 15.85ميليون

11.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

زمین شیراز ستاد

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

3.22ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 7ميليون

2.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

زمین شیراز قلات

دو نبش

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1396جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط-قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

زمین شیراز بلوار رحمت

و نبش-قیمت متر مربع 2.17ميليون

555ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

درب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1397جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

و بر-قیمت متر مربع 6.2ميليون

2.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

زمین شیراز دروازه قران

قیمت متر مربع 3.4ميليون

2.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/11/1397جزئیات

زمین شیراز صنایع

قیمت متر مربع 6ميليون

2.79ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات