زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز عفیف آباد

قیمت متر مربع 50ميليون

26.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 12.5ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 1.1ميليون

12.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

زمین شیراز هوابرد

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز اطلسی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز پارامونت

و بر-قیمت متر مربع 13ميليون

13ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

ه نبش-قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.015ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

زمین شیراز جوادیه

قیمت متر مربع 2.36ميليون

760ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

زمین جمهوری

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 7ميليون

5.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

رب از حیاط-قیمت متر مربع 6.2ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

زمین شیراز ستاد

املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

2.025ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

زمین شیراز اطلسی

دو نبش

املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

زمین شیراز اطلسی

و نبش-قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

زمین شیراز ملاصدرا

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.87ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 10ميليون

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

زمین شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 22ميليون

3.92ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 12.3تومان

4.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

زمین شیراز گلدشت حافظ

املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 3.3ميليون

13.86ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

زمین شیراز پاسداران

قیمت متر مربع 12.5ميليون

6.28ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

زمین شیراز مطهری جنوبی

املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

زمین شیراز مطهری شمالی

قیمت متر مربع 15.5ميليون

5.58ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

زمین شیراز دروازه قران

قیمت متر مربع 2.94ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1398جزئیات

زمین شیراز ملاصدرا

و بر-قیمت متر مربع 10ميليون

7.77ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 20ميليون

31.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

درب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

قیمت متر مربع 5ميليون

2.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 12ميليون

22.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 21تومان

6.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 10ميليون

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1398جزئیات

زمین شیراز شهرک گلستان

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/02/1398جزئیات

زمین شیراز معلم

املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 18ميليون

11.88ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1398جزئیات

زمین شیراز مدرس

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.5ميليون

2.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

دو بر

املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 18.88ميليون

8.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1398جزئیات

زمین فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 6ميليون

11.86ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/02/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

40ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/02/1398جزئیات

زمین شیراز اطلسی

قیمت متر مربع 4.5ميليون

10.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1398جزئیات

زمین شیراز اطلسی

قیمت متر مربع 3.5ميليون

9.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 29ميليون

29ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

زمین صنایع

3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/02/1398جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

زمین شیراز سفیر شمالی

قیمت متر مربع 6.5ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

قیمت متر مربع 44ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/02/1398جزئیات

زمین شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.18ميليون

1.85ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات