زمین متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز 3راه نمازی

زيربنا 246متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 13تومان

1.52ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

زيربنا 9500متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 5.05ميليون

8.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

زمین شیراز حسین الهاشمی...

-زيربنا 8900متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1394جزئیات

زمین شیراز چمران

-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

26/06/1394جزئیات

زمین شیراز شیراز

زيربنا 480متر-قیمت متر مربع 8ميليون

3.84ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/04/1394جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

زيربنا 400متر-قیمت متر مربع 8.3تومان

3.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/02/1394جزئیات

زمین شیراز اصلاح نژاد

-زيربنا 409متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1394جزئیات

زمین شیراز امیر کبیر

-زيربنا 900متر

املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1394جزئیات

زمین شیراز شهرک ارین

زيربنا 300متر-قیمت متر مربع 2.2ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1393جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

-زيربنا 1000متر

املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1393جزئیات

زمین شیراز 4راه ادبیات

زيربنا 262متر-قیمت متر مربع 2.7تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

25/11/1393جزئیات

زمین شیراز قانی نو

-زيربنا 260متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1393جزئیات

زمین شیراز بعثت

زيربنا 575متر-قیمت متر مربع 5.6تومان

3.22ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1393جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

زيربنا 600متر-قیمت متر مربع 1.7تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

04/11/1393جزئیات

زمین شیراز سیاحتگر

-زيربنا 550متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1393جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

-زيربنا 456متر

املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1393جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 564متر

املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1393جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

-زيربنا 1000متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/09/1393جزئیات

زمین شیراز چهارراه ریشم...

-زيربنا 1600متر

املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1393جزئیات

زمین شیراز صدرا

-زيربنا 350متر

املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1393جزئیات

زمین شیراز ستارخان

زيربنا 7500متر-قیمت متر مربع 8ميليون

60ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1393جزئیات

زمین شیراز 28صرافی

زيربنا 307متر-قیمت متر مربع 5ميليون

1.535ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1393جزئیات

زمین شیراز ستارخان

-زيربنا 5300متر

13ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

زمین شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 400متردرب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 990متر-قیمت متر مربع 1ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1396جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

-زيربنا 300متر

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/06/1396جزئیات

زمین شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 300متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/06/1396جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 300متر

180ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/11/1395جزئیات

زمین شیراز پاسداران

-زيربنا 214متر

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1395جزئیات

زمین شیراز چمران

-زيربنا 500متر

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1395جزئیات