دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.11ميليون

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 98متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 11.22ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 8.75ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 13ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی شر...

زيربنا 87متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.4ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 2.3تومان

230ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.2ميليون

560ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/09/1397جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/08/1397جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

-طبقه اول-زيربنا 90متر

10م رهن 1.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

-زيربنا 95متر

5م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7ميليون

595ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز استقلال

طبقه همکف-زيربنا 94متر- 2خوابه

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله

املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 91متر- 1خوابه - نوساز

25م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز حکیمی شر...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان ار...

طبقه اول-زيربنا 88متر- 2خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 80متر- نوساز

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

40م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه پنجم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه ششم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4ميليون

344ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

زيربنا 80متر- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 1خوابه - نوساز

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

-زيربنا 95متر

املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار اس...

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 3.5تومان

301ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 100متر

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه

65م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فضل اباد...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 97متر-قیمت متر مربع 8.5تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 80متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بنفشه

طبقه همکف-زيربنا 85متر-قیمت متر مربع 20تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 80متر- نوساز

110م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بیست متر...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سی متری ...

-طبقه دوم-زيربنا 96متر

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیرکبیر...

-زيربنا 100متر

45م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

زيربنا 100متر- 2خوابه

430ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

زيربنا 80متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 100متر- 2خوابه

80م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قاانی که...

-طبقه دوم-زيربنا 92متر

184ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

زيربنا 100متر- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-طبقه دوم-زيربنا 90متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 93متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1394جزئیات