دفتر کار متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه نیم طبقه اول-زيربنا 61متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 15ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1396جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

طبقه چهارم-زيربنا 65متر-سن بنا 7سال

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 55متر- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاساژ پی...

طبقه اول-زيربنا 55متر- 3خوابه

180ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1394جزئیات

دفتر کار شیراز وصال

طبقه سوم-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

259ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بیست متر...

طبقه چهارم-زيربنا 54متر- 1خوابه -سن بنا 14سال

165ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-طبقه اول-زيربنا 70متر

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز سی متری ...

طبقه اول-زيربنا 59متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 2تومان

260ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

زيربنا 60متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5تومان

455ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 70متر- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 1خوابه

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 60متر

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 60متر

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شهرک صنع...

-زيربنا 57متر

املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 30متری س...

طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.6ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز اردیبهشت...

-زيربنا 64متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه دوم-زيربنا 74متر- 2خوابه

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/02/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بولوار ا...

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/06/1393جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت برر...

-طبقه اول-زيربنا 70متر

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1393جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

زيربنا 60متر-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 15ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

55م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ستاد

زيربنا 70متر- 2خوابه

290ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 75متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

305ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه زیر زمین-زيربنا 70متر- 2خوابه

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1397جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.6ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 73متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 75متر- 2خوابه

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه

50م رهن 6.7ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-طبقه همکف-زيربنا 55متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 70متر- 1خوابه

235ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

260ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/09/1396جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 5ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر- 1خوابه

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 55متر- 2خوابه

10م رهن 1.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 63متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 60متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 10تومان

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/08/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه

75م رهن 150ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 54متر- 3خوابه

10م رهن 1.65م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1396جزئیات

دفتر کار شیراز چمران

زيربنا 70متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

04/06/1396جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

168ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/05/1396جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

325ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/05/1396جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 60متر- 3خوابه

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/05/1396جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-طبقه +زیر زمین-زيربنا 75متر

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1396جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر- 2خوابه

45م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1396جزئیات