خانه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز سینما سعدی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7.07ميليون

1.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 3ميليون

745ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

4خوابه دو بر-قیمت متر مربع 4.25تومان

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز کوی دانشگاه

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 8ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 6.6ميليون

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 3ميليون

210ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 4ميليون

2.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

قیمت متر مربع 7.85تومان

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

قیمت متر مربع 10ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

قیمت متر مربع 1.87ميليون

187ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 10ميليون

40ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 37.9ميليون

15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

658ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

قیمت متر مربع 3.72ميليون

670ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 25ميليون

10ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.77ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

خانه زرهی

3خوابه دو ممر-قیمت متر مربع 13.5ميليون

3.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.97ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 14.75ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 2.74ميليون

137ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

3خوابه دو بر-قیمت متر مربع 18ميليون

9.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 11ميليون

4.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

1.77ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

قیمت متر مربع 14.5ميليون

12.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه پارامونت

و نبش-قیمت متر مربع 18ميليون

15.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

قیمت متر مربع 12ميليون

7.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 25ميليون

17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 4ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 8ميليون

2.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

و نبش-قیمت متر مربع 11ميليون

3.377ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

رب از حیاط-قیمت متر مربع 13.6ميليون

3.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.15ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 7.3ميليون

1.17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

خانه شیراز کلبه

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5ميليون

2.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار نصر

قیمت متر مربع 5ميليون

1.5ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز دروازه کازرو...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.2ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

قیمت متر مربع 3.4ميليون

510ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.11ميليون

740ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

قیمت متر مربع 18ميليون

6.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.8ميليون

1.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

قیمت متر مربع 4.22ميليون

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

قیمت متر مربع 14ميليون

3.85ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 4.66ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

و نبش-قیمت متر مربع 7.25ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

خانه شیراز عدالت

قیمت متر مربع 4ميليون

1.16ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

و نبش-قیمت متر مربع 10.74ميليون

2.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات