خانه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 105متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 120متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 6ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 108متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 4.5ميليون

504ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

-زيربنا 120متردرب از حیاط

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 116متر-قیمت متر مربع 4ميليون

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

-طبقه همکف-زيربنا 120متر

190ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.2تومان

480ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 112متر- 3خوابه درب از حیاط

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/05/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

-طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه درب از ساختمان

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

-زيربنا 108متر- 2خوابه درب از ساختمان

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 110متر- 4خوابه

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 125متر

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1397جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 120متر- 4خوابه

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1397جزئیات

خانه شیراز نادر

زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 2.3ميليون

736ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1397جزئیات

خانه شیراز اطلسی

-زيربنا 116متر- 4خوابه درب از حیاط

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 120متردرب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

585ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/02/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7.66ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 121متر- 2خوابه دو بر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5ميليون

605ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 105متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.42ميليون

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.97ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.72ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 120متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.12ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه دوم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

طبقه همکف-زيربنا 105متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 6.5ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 8.02ميليون

570ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

زيربنا 120متردو نبش-قیمت متر مربع 16.5ميليون

3.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/10/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 106متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 3.98ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1397جزئیات

خانه چمران

زيربنا 112متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3سال

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 121متر- 2خوابه دو بر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.47ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 120متردرب از حیاط

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 120متردرب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 2.38ميليون

310ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1397جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1397جزئیات

خانه شیراز تاچارا

-زيربنا 125متر

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

خانه شیراز شهرک حافظ

طبقه زیر زمین-زيربنا 110متر- 1خوابه

1.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

خانه شیراز ارتش

زيربنا 120متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 2تومان

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 3.33ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات

خانه شیراز هوابرد

طبقه زیر زمین-زيربنا 113متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 8تومان

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات