باغ متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز قصرالدشت

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

باغ شیراز دو کوهک

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

باغ شیراز قلات

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

املاک 11دفتر: 36476666-

21/12/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

باغ شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 1.1ميليون

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

باغ شیراز تنگ خیاره

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1397جزئیات

باغ شیراز معالی آباد

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

290ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات

باغ شیراز داریون

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

باغ شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 2.5ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

باغ شیراز چمران

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

باغ شیراز ستارخان

املاک 11دفتر: 36476666-

21/11/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دانگون

1.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/11/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

230ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/11/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

و نبش-قیمت متر مربع 165تومان

495ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

385ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

155ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

170ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

3خوابه

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

90ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

باغ شیراز چمران

قیمت متر مربع 500تومان

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1397جزئیات

باغ سپیدان

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

390ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

290ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1397جزئیات

باغ سپیدان

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1397جزئیات

باغ فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 3ميليون

13.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1397جزئیات

باغ شیراز زرقان

95ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

200ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

155ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

170ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

باغ شیراز قلات

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/10/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

باغ شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 10ميليون

6.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

باغ شیراز سپیدان

املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

باغ شیراز خان زنیان

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1397جزئیات

باغ شیراز سیاخ دارنگون

2خوابه - نوساز

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

باغ شیراز معالی آباد

و نبش-قیمت متر مربع 1ميليون

2.06ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات