آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 220متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 320متر- 5خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

9.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 209متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.717ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهاردهم-زيربنا 420متر- 4خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 14ميليون

5.88ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 230متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.4ميليون

2.16ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1398جزئیات

آپارتمان چمران

طبقه پنجم-زيربنا 210متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.9ميليون

1.66ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 248متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 16تومان

3.968ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 204متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.06ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه دوم-زيربنا 212متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 265متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.8ميليون

2.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

زيربنا 210متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

23/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 205متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 11.7ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

طبقه ششم-زيربنا 360متر- 4خوابه دو نبش- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

3.96ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

18/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 276متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

18/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه چهارم-زيربنا 380متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 15ميليون

5.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 215متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.09ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 230متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.19ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه ششم-زيربنا 220متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 6ميليون

1.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 211متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.37ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

زيربنا 230متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه نهم-زيربنا 350متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 17ميليون

5.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 213متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 14.5ميليون

3.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 228متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.74ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 276متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.99ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 229متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10تومان

2.229ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 230متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 220متر- 4خوابه -سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

10/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 205متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

10/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 235متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 240متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14.5تومان

3.5ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 350متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 22ميليون

7.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 298متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 13.5تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

10/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

زيربنا 340متر-سيستم نقشه دوبلکس- 5خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 300متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8تومان

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 275متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 208متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

زيربنا 270متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 17ميليون

4.59ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 215متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.61ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 298متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 13.5ميليون

4.23ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 203متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 240متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 220متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 17ميليون

3.74ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 340متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

6.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 216متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 17.12ميليون

3.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 205متر- 5خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 6.25تومان

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 203متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 217متر- 4خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات