آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز پاسداران...

-زيربنا 192متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان معالی آباد

طبقه سوم-زيربنا 188متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.71ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 178متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 200متر- 4خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15.24ميليون

2.82ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 19.5ميليون

3.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه سوم-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.76ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 198متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 8.08ميليون

1.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 186متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.86ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 193متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9.32ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 198متر- 4خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

زيربنا 187متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال

املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه هشتم-زيربنا 190متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.6ميليون

1.64ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سرباز

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.71ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.035ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15.5ميليون

3.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 188متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.6ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

3.23ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12تومان

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 177متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 195متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.34ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 190متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.57ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 185متر- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.58ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.48ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه همکف-زيربنا 187متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.78ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 197متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 5.93ميليون

1.17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

23/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 195متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 14ميليون

2.52ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

آپارتمان عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 186متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.86ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 198متر- 5خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.7ميليون

1.74ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/02/1398جزئیات

آپارتمان سفیر شمالی

زيربنا 185متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 195متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 7.17ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 16ميليون

3.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 195متر-نما رومی- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

2.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1398جزئیات