آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.53ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

زيربنا 153متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.15ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هفت تن

زيربنا 164متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

902ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان اطلسی

طبقه ششم-زيربنا 156متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.42ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 155متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 165متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.24ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان سینما سعدی

طبقه همکف-زيربنا 172متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 6.4ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان قدوسی شرقی

طبقه چهارم-زيربنا 160متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان تاچارا

طبقه پنجم-زيربنا 166متر- 3خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 157متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

785ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.87ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.237ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان اطلسی

طبقه ششم-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

1.17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 153متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.55ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 155متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.2ميليون

960ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 167متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.84ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.82ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6.9ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

زيربنا 170متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

935ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 15ميليون

2.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 175متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 11ميليون

1.93ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 162متر- 3خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 160متر-قیمت متر مربع 6.7ميليون

1.54ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان قدوسی شرقی

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 168متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.68ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 156متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.23ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.76ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه پنجم-زيربنا 168متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 166متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5ميليون

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.23ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 153متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5ميليون

765ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 153متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 156متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.44ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.87ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.615ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 170متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.87ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میدان مط...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 11سال

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10.58ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 11.76ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

زيربنا 170متر-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.21ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 167متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 153متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.085ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات