آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

زيربنا 140متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 145متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.19ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه چهارم-زيربنا 137متر- 2خوابه دو نبش- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.54ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه اول-زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.165ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9.61ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه ششم-زيربنا 150متر-نما سنگ وسفال- 3خوابه دو نبش- نوساز -قیمت متر مربع 8.7ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 148متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 13.58ميليون

2.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

طبقه چهارم-زيربنا 128متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.46ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

560ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سیاحتگر

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 16سال

728ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار رح...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 3خوابه دو نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

819ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوازدهم-زيربنا 132متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

999ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 145متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

870ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان پل باغ صفا

زيربنا 145متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.96ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

طبقه سوم-زيربنا 128متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 146متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.25ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

زيربنا 145متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10.34ميليون

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زند

زيربنا 127متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

2.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 142متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون

995ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دهم-زيربنا 137متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.9ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.9ميليون

1.386ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6.9ميليون

930ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.125ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه چهارم-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

980ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال

املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه چهارم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

940ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 15ميليون

2.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.8ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5.5ميليون

710ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.11ميليون

960ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

زيربنا 131متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6تومان

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه سوم-زيربنا 145متر- 3خوابه دو نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.015ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 145متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 143متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال

املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان باسکول نادر

طبقه پنجم-زيربنا 136متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6ميليون

815ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

975ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات