آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 145متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دهم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.15ميليون

1.038ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 132متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.47ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 127متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه دو بر- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.89ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5.92ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه سوم-زيربنا 128متر- 3خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون

486ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان باهنر شمالی

طبقه سوم-زيربنا 128متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.2ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.6ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 135متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 128متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 135متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 133متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

860ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.2ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 141متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.3ميليون

880ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.13ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 134متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.07ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 127متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 7ميليون

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 127متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.35ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 145متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

797ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 149متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.34ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6تومان

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هنگ

طبقه ششم-زيربنا 145متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه نهم-زيربنا 137متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4.8ميليون

657ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه نهم-زيربنا 137متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.57ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.85ميليون

790ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

زيربنا 140متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون

1.232ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان معالی آباد

طبقه سوم-زيربنا 143متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.03ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 146متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 11.85ميليون

1.777ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان بعثت

طبقه سوم-زيربنا 145متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.74ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 135متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.03ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

740ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه چهارم-زيربنا 136متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.73ميليون

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 140متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.42ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-زيربنا 145متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 128متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.2ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.35ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه ششم-زيربنا 135متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 6.14تومان

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 137متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

616ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان چمران

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

975ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 128متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

960ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات