آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.4ميليون

620ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.4ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 7ميليون

875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان چمران

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون

925ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.36ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه یازدهم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.375ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 106متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.007ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 102متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.5تومان

765ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11.8ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

985ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

7.7ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7ميليون

805ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 7ميليون

770ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.1ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.8ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 11سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

زيربنا 113متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 123متر- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 5.5ميليون

675ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.025ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 117متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 8ميليون

920ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.96ميليون

870ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.02ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.44ميليون

930ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

زيربنا 110متر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

858ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 8.47ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 123متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6.09ميليون

640ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

690ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 120متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 5.52ميليون

690ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6.7ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات