آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.21ميليون

485ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 109متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5.96ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 118متر- 2خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 5.93ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 116متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.56ميليون

1.11ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.57ميليون

585ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 118متر- 2خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 6.35ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6ميليون

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 123متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

553ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

605ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

920ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میدان دا...

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 102متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.11ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

زيربنا 102متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.11ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 4.8ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.75ميليون

810ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه هفتم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 7.09ميليون

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 112متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

616ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه چهارم-زيربنا 112متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.25ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 115متر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.03ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 125متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هشتم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5ميليون

575ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6ميليون

670ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان باهنر جنوبی

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

480ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 112متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.32ميليون

820ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 123متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.32ميليون

655ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 102متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 6.1ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 3.56ميليون

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 8.91ميليون

980ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5.08ميليون

585ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.13ميليون

675ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 105متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5.71ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

زيربنا 118متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

765ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.8ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 112متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

615ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.75ميليون

810ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 3.65ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه دو نبش- نوساز -قیمت متر مربع 4.95ميليون

595ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه زیر زمین-زيربنا 125متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 6.4ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 117متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 8.97ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 113متر-قیمت متر مربع 8.67ميليون

980ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6ميليون

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

935ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 106متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.38ميليون

465ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

طبقه چهارم-زيربنا 104متر- 2خوابه دو بر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6ميليون

625ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

940ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کلبه

زيربنا 107متر-نما رومی- 2خوابه دو نبش- نوساز -قیمت متر مربع 4.6ميليون

492ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات