آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز سیاحتگر

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 87متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.2ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 4.11ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 87متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.78ميليون

590ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 83متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5.06ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 87متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

485ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.09ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 85متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.7ميليون

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 93متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.45ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.65ميليون

565ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 76متر- 1خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 5ميليون

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.92ميليون

610ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.31ميليون

790ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 87متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3.85ميليون

335ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.37ميليون

510ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5.53ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه ششم-زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 6.45ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان صنایع

طبقه دوم-زيربنا 84متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 4.4ميليون

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5.47ميليون

520ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

680ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 8.9ميليون

890ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 5.52ميليون

530ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.8ميليون

480ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه پنجم-زيربنا 91متر- 1خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5.22ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

670ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 4.94ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.1ميليون

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5.25ميليون

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله-قیمت متر مربع 4.44ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 4.3ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

-زيربنا 90متردرب از ساختمان

املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.36ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 4.69ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان قدوسی غربی

طبقه چهارم-زيربنا 93متر- 1خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.19ميليون

390ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان تاچارا

طبقه اول-زيربنا 94متر- 1خوابه شمالی-قیمت متر مربع 8تومان

725ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.9ميليون

490ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.38ميليون

485ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4.95ميليون

495ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 95متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

430ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1397جزئیات