آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

730ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

670ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

730ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 8.42ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 7.4ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زند

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6ميليون

570ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 83متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

456ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 6.45ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

زيربنا 86متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 85متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه چهارم-زيربنا 93متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

605ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 8ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تاچارا

طبقه اول-زيربنا 94متر- 1خوابه شمالی-قیمت متر مربع 8تومان

725ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان قدوسی غربی

طبقه چهارم-زيربنا 97متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5ميليون

485ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه همکف-زيربنا 76متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.95ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 87متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.31ميليون

375ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 8.12ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.35ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9.26ميليون

880ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6.94ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان پارامونت

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

630ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار رح...

زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6.94ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

902ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

آپارتمان ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه چهارم-زيربنا 93متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

605ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 8ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 8ميليون

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه همکف-زيربنا 84متر- 2خوابه دو بر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10ميليون

840ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات