آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 63متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 3.88ميليون

245ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 3خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 11ميليون

825ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زند

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

455ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 10ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه همکف-زيربنا 55متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 11سال

املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

412ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

340ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 67متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

435ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 5.5ميليون

385ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 7.5ميليون

560ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه دو نبش-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 5.2ميليون

390ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه نهم-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.28ميليون

440ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

420ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 71متر- 1خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 5.2ميليون

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

3.84ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5.7ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 73متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 6.64ميليون

485ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.73ميليون

355ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.07ميليون

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.22ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 75متر- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 3.13ميليون

235ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 65متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 11سال

املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

390ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.61ميليون

365ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.43ميليون

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.53ميليون

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.71ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.14ميليون

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.78ميليون

265ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 9.66ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 67متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.77ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 75متر- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 3.13ميليون

235ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.71ميليون

190ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9.66ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.07ميليون

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 71متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 8.17ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.28ميليون

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات