آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.61ميليون

365ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.43ميليون

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.57ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.53ميليون

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.71ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.14ميليون

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه دو نبش-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 4.8ميليون

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.37ميليون

290ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.78ميليون

265ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 6ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 9.66ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 67متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.77ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.93ميليون

220ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 75متر- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 3.13ميليون

235ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 2.71ميليون

190ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9.66ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 4.71ميليون

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.07ميليون

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 71متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 8.17ميليون

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.28ميليون

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.9ميليون

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3.93ميليون

295ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 7.4ميليون

555ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4.57ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 8.46ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 64متر- 1خوابه

310ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.8ميليون

360ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 8.46ميليون

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.33ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 64متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 3.9ميليون

250ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه نیم طبقه اول-زيربنا 73متر-قیمت متر مربع 5ميليون

365ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

زيربنا 65متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

330ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

زيربنا 65متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 3.5ميليون

227ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.9ميليون

400ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر-قیمت متر مربع 5ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

637ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

زيربنا 55متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3.45ميليون

190ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

آپارتمان همت جنوبی

طبقه اول-زيربنا 67متر- 1خوابه سه نبش-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.71ميليون

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 70متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 4.57ميليون

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه زیر زمین-زيربنا 68متر- 1خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 5ميليون

340ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1397جزئیات