کلنگی فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

کلنگی شیراز تاچارا

-سيستم نقشه عرض 13 در 25- 3خوابه شمالی جنوبی شرقی-قیمت متر مربع 2

8
07136392091

14/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 4

3
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

1
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

-طبقه اول-زيربنا 2- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3

2
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

3
Bistoon07136306600

24/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

درب از حیاط-قیمت متر مربع 3

1
Bistoon07136306600

24/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز جمهوری

شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4

1
کوبه07136283008

30/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز بعثت

- ?

کوبه07136283008

24/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز بعثت

5
کوبه07136283008

24/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز بعثت

-قیمت متر مربع 6

1
کوبه07136283008

24/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

6
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

-طبقه همکفدرب از ساختمان-سن بنا 1

Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

درب از حیاط-قیمت متر مربع 7

7
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

6
07136392091

02/02/1398جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

2
07136392091

31/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 9

1
07136392091

31/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

-طبقه همکف-زيربنا 9-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

2
07136392091

29/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

-زيربنا 3- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

1
07136392091

29/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 9

2
07136392091

28/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز شهرک پرواز

-زيربنا 2درب از حیاط

07136392091

28/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

-طبقه اول-زيربنا 9- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

1
07136392091

27/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 2درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

2
07136392091

26/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

4
07136392091

24/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 1- 5خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

7
07136392091

22/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

-زيربنا 4سه نبش-قیمت متر مربع 2

9
07136392091

25/12/1397جزئیات

کلنگی شیراز خیابان معلم...

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 2

1
07136392091

07/12/1397جزئیات

کلنگی شیراز زرهی

-طبقه اول-زيربنا 1- 5خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

5
07136392091

15/11/1397جزئیات

کلنگی شیراز مطهری شمالی...

-زيربنا 5-قیمت متر مربع 1

6
07136392091

06/11/1397جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

-طبقه چهاردهم-زيربنا 8- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3-قیمت متر مربع 6

7
07136392091

23/10/1397جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

1
07136392091

29/08/1397جزئیات

کلنگی شیراز ارم

-زيربنا 4درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

7
07136392091

19/02/1397جزئیات

کلنگی شیراز قدوسی شرقی

جنوبی-قیمت متر مربع 1

4
07136392091

10/11/1396جزئیات

کلنگی شیراز منبع اب

کوبه07136283008

21/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2
07136392091

20/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 2- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 5

2
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز شهرک استقلا...

-طبقه اول-قیمت متر مربع 2

9
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

5
کوبه07136283008

19/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصردشت شرقی...

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 2

8
کوبه07136283008

19/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز سینما سعدی

-زيربنا 1- 5خوابه -سن بنا 2

3
کوبه07136283008

19/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز سینما سعدی

-زيربنا 1- 6خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

5
کوبه07136283008

19/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

-قیمت متر مربع 2

1
کوبه07136283008

19/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-طبقه زیر همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

9
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

3
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

-زيربنا 3-قیمت متر مربع 2

کوبه07136283008

16/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصردشت

-زيربنا 7-قیمت متر مربع 1

1
کوبه07136283008

14/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 4

3
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

-زيربنا 1- 3خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 2

9
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز بلوار دانشج...

-طبقه زیر همکف-زيربنا 1- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

9
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

1
Bistoon07136306600

12/07/1399جزئیات

کلنگی ایمان شمالی(همت ...

-نما -1شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 6

6
07136315247---0

26/08/1392جزئیات