مغازه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز برجهادسازند...

-زيربنا 3- ?

5رهن
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 6

7
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز براصلی خاکش...

-طبقه همکف-زيربنا 4

3
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز چهارراه خاک...

-طبقه همکف-زيربنا 2- ?

1
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

-زيربنا 7-سيستم نقشه ارتفاع 6/دهنه 8-سن بنا 1-قیمت متر مربع 4

3
07136392091

01/08/1399جزئیات

مغازه شیراز زرگری

-زيربنا 5بر رو خیابان

6
املاک هفت 738300300--38212

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 3

1
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز ستاد

-زيربنا 6

5
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 3

7
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه همکف-زيربنا 1-سن بنا 1

36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه اول-زيربنا 2- 1خوابه -سن بنا 1

3
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 1- ?

2
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 6-سن بنا 1

1
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 1-سن بنا 1

9
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه سوم-زيربنا 1-سن بنا 7

8
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 6

1
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

-زيربنا 4-سن بنا 7

3
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 1-سن بنا 7

6
36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 2-سن بنا 2

36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز ارم

-زيربنا 4

36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 2

36281840

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

- 1خوابه -سن بنا 3

7رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز گلستان

-زيربنا 3

Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

مغازه شیراز ارم

-زيربنا 3-سن بنا 7-قیمت متر مربع 7

2
07136307140

30/07/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

-سن بنا 4

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 1- ?

2
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 1-سن بنا 1

9
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

-زيربنا 2

36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 6- ?

3
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز ارم

-زيربنا 4

36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 1

36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 4-سن بنا 1

1
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-طبقه همکف-زيربنا 2-سن بنا 1

36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 1-سن بنا 1

5
36281840

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 3

املاک متداول07136244295

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز مجتمع تجاری...

-زيربنا 2-سن بنا 7

1
املاک متداول07136244295

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 3-قیمت متر مربع 4

املاک متداول07136244295

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-قیمت متر مربع 2

1
نوژان36318139

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز کوی وحدت

-طبقه اول-زيربنا 5

1
07136392091

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 2

3
املاک اشکان07132292970

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز برخیابان اص...

-زيربنا 1

2
املاک اشکان07132292970

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز براصلی خاکش...

-طبقه همکف-زيربنا 4

3
املاک اشکان07132292970

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز براصلی خاکش...

-طبقه همکف-زيربنا 2

2
املاک اشکان07132292970

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز شهرک فرهنگی...

-زيربنا 7

3
املاک زمانپور07138428669 --

29/07/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

-طبقه همکف-زيربنا 5-سن بنا 1-قیمت متر مربع 8

6
املاک مهرگان07136261036

28/07/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 1

1
36281840

28/07/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 4- ?

4
36281840

28/07/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه همکف-زيربنا 2-سن بنا 3

36281840

28/07/1399جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 3

1
36281840

28/07/1399جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 1

1
36281840

28/07/1399جزئیات