مغازه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه دوم-زيربنا 30متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

زيربنا 105متر-نما رومی- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 75ميليون

7.88ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه سوم-زيربنا 14متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 23متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 42متر- 6خوابه -قیمت متر مربع 120تومان

5.04ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز فدک

زيربنا 43متر-سن بنا 2سال

1.85ميليارد
املاک مدرن09171162336

19/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 68متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.05ميليون

480ميليون
07136392091

26/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 38متر-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 50ميليون

1.9ميليارد
07136392091

26/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 40متر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 30ميليون

1.2ميليارد
07136392091

26/03/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه فرودگا...

-زيربنا 73متر

1ميليارد
املاک شهر36498534

01/05/1397جزئیات

مغازه شیراز

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

1.7ميليارد
املاک مهرگان07136261036

24/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 87متر-قیمت متر مربع 50ميليون

4.35ميليارد
07136307140

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

زيربنا 36متر-قیمت متر مربع 100ميليون

3.6ميليارد
07136307140

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

4ميليارد
07136307140

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 78متر

07136307140

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

زيربنا 105متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 75ميليون

7.875ميليارد
07136307140

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر شمالی...

وبر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 25تومان

10ميليارد
املاک یکتا38262351-382549

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر شمالی...

700ميليون
املاک یکتا38262351-382549

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه اول-زيربنا 29متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه زیر زمین-زيربنا 11متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 50متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه سوم-زيربنا 57متر-قیمت متر مربع 55ميليون

3.135ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه عفیف آباد

زيربنا 48متر-قیمت متر مربع 50ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز 4راه حافظیه...

زيربنا 12متر-قیمت متر مربع 22.5ميليون

270ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 18متر-قیمت متر مربع 70ميليون

1.26ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

5ميليارد
املاک مهرگان07136261036

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 21متر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 80ميليون

1.68ميليارد
07136392091

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز صدرا فاز یک...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سن بنا 1سال

640ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

16/10/1397جزئیات

مغازه شیراز صدرا فاز یک...

زيربنا 25متر-سن بنا 2سال

510ميليون
املاک راستین (صدرا)071358006822

16/10/1397جزئیات

مغازه شیراز گاز

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه طبقهشمالی-سن بنا 12سال

21ميليارد
املاک اشکان07132292970

22/03/1398جزئیات

مغازه ستارخان

زيربنا 65متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 65ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه همکف-زيربنا 41متر-قیمت متر مربع 55ميليون

2.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه زیر زمین-زيربنا 15متر-قیمت متر مربع 80ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 26متردو نبش-قیمت متر مربع 60ميليون

1.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 24متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 50ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 23متر-قیمت متر مربع 70ميليون

1.61ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

1.7ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

طبقه زیر زمین- 2خوابه

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

1.3ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

2خوابه -سن بنا 8سال

100م رهن 5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

1خوابه

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

سن بنا 20سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز فخرآباد

قیمت متر مربع 25ميليون

7ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

10م رهن 1.2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر شمالی...

نوساز

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

سن بنا 9سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

1خوابه -سن بنا 2سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 80ميليون

100م رهن 8م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات

مغازه شیراز وصال شمالی

2خوابه -قیمت متر مربع 32ميليون

576ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/03/1398جزئیات