مغازه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز بعثت

-طبقه همکف-زيربنا 90متر

100م رهن 12م اجاره
املاک مهرگان07136261036

28/03/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-طبقه همکف-زيربنا 65متر

50م رهن 8م اجاره
املاک مهرگان07136261036

28/03/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر-سن بنا 1سال

30م رهن 3م اجاره
07136392091

28/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 230متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

100م رهن 22م اجاره
07136392091

28/03/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 23متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 42متر- 6خوابه -قیمت متر مربع 120تومان

5.04ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 16متر- 1خوابه

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه قدوسی غربی

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

15م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 30متر

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1397جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 16متر

10م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 16متر

10م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 14متر

5م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 35متر

50م رهن 15م اجاره
املاک اشکان07132292970

27/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 24متر

15م رهن 1.4م اجاره
07136392091

27/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 28متر-سن بنا 12سال

20م رهن 1.8م اجاره
07136392091

26/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 180متر- نوساز

500م رهن 45م اجاره
07136392091

26/03/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه فرودگا...

-زيربنا 73متر

1ميليارد
املاک شهر36498534

01/05/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

10م رهن 1.3م اجاره
املاک شهر36498534

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 260متر-سن بنا 10سال

50م رهن 13م اجاره
املاک خوش منظر07136305317

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 79متر

120م رهن 7.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 160متر

50م رهن 5.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 60متر

07136307140

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

150م رهن 25م اجاره
07136307140

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

50م رهن 9م اجاره
07136307140

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

120م رهن 12.5م اجاره
07136307140

19/03/1398جزئیات

مغازه شیراز قصردشت

-زيربنا 60مترجنوبی

40م رهن 17م اجاره
07136307140

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر شمالی...

700ميليون
املاک یکتا38262351-382549

25/03/1398جزئیات

مغازه همت شمالی

-زيربنا 30متر

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 10متر

10م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 25متر

4م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ارم

زيربنا 110متر- 2خوابه

25م رهن 2.3م اجاره
املاک اشکان07132292970

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز گلدشت

-زيربنا 1800متر

35م رهن 4م اجاره
07136392091

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه هفتم-زيربنا 82متر- 1خوابه شرقی-سن بنا 5سال

15م رهن 3م اجاره
07136392091

23/03/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

1.5ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 42متر

35م رهن 5.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1397جزئیات

مغازه شیراز شمس

-طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر

20م رهن 1م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز شمس

-زيربنا 75متر

30م رهن 3م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

22/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

جنوبی

50م رهن 6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

30م رهن 6.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 10متر

10م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

مغازه ستارخان

زيربنا 65متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 65ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 23متر-قیمت متر مربع 70ميليون

1.61ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 40متر

2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه سینما سعدی

زيربنا 35متر-سن بنا 8سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 40متر

50م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 27متر

25م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر

50م رهن 7.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

10م رهن 4م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات