زمین فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز همت جنوبی

قیمت متر مربع 5.2ميليون

1.82ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 10ميليون

28ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1397جزئیات

زمین شیراز حسینی الهاشم...

07136307140

25/04/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 1.1ميليون

12.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1398جزئیات

زمین شیراز امیر کبیر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1394جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

املاک 11دفتر: 36476666-

29/05/1394جزئیات

زمین شیراز قصردشت غربی

قیمت متر مربع 35ميليون

14ميليارد
mosharekat36293366--36293

24/04/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/04/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 12ميليون

9.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/04/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

رب از حیاط-قیمت متر مربع 2.7ميليون

1.242ميليارد
07136307140

22/04/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 1.1ميليون

220ميليون
07136307140

22/04/1398جزئیات

زمین شیراز صاحب الامر

1.2ميليارد
07136307140

22/04/1398جزئیات

زمین شیراز پاسارگاد

املاک 11دفتر: 36476666-

29/04/1394جزئیات

زمین شیراز صنایع

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 7ميليون

8.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/04/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 21تومان

6.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1398جزئیات

زمین شیراز امیرکبیر

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.5ميليون

2.287ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر شمالی

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.95ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات

زمین شیراز قصردشت

قیمت متر مربع 26ميليون

67.2ميليارد
07136307140

18/04/1398جزئیات

زمین شیراز جبل الدراک

زيربنا 1050مترسه نبش-قیمت متر مربع 10ميليون

10.5ميليارد
07136392091

18/04/1398جزئیات

زمین شیراز بزرگراه محلا...

زيربنا 1695متر-قیمت متر مربع 2ميليون

3.39ميليارد
07136392091

17/04/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

زيربنا 745متر-قیمت متر مربع 45ميليون

33.525ميليارد
07136392091

17/04/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.5ميليون

3.2ميليارد
املاک مهرگان07136261036

18/04/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

دو نبش

املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 26ميليون

87.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 8.5ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1398جزئیات

زمین شیراز بعثت

قیمت متر مربع 6.5ميليون

3.7ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1394جزئیات

زمین شیراز دینکان

املاک 11دفتر: 36476666-

23/01/1394جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 11ميليون

14ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1398جزئیات

زمین شیراز دروازه قرآن

زيربنا 5000متر-قیمت متر مربع 8تومان

40ميليارد
املاک اشکان07132292970

16/04/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.89ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1398جزئیات

زمین معالی آباد

قیمت متر مربع 3.2ميليون

13.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

زمین شیراز زند

املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

زمین شیراز هوابرد

دو نبش

املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1398جزئیات

زمین شیراز دانشگاه

زيربنا 222متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.9ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/04/1398جزئیات

زمین شیراز حسینی الهاشم...

قیمت متر مربع 5.2ميليون

3.12ميليارد
07136307140

15/04/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 300تومان

1.8ميليارد
07136307140

13/04/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 1ميليون

200ميليون
07136307140

12/04/1398جزئیات

زمین شیراز همت جنوبی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 11ميليون

2.805ميليارد
07136307140

12/04/1398جزئیات

زمین خان زینان ی

نوساز -قیمت متر مربع 90تومان

90ميليون
کیانی09171040958

13/04/1398جزئیات

زمین شیراز کوی وحدت

زيربنا 337مترجنوبی-قیمت متر مربع 9ميليون

2.359ميليارد
07136392091

23/11/1397جزئیات

زمین شیراز مطهری شمالی

زيربنا 298متر-قیمت متر مربع 18ميليون

5.3ميليارد
mosharekat36293366--36293

11/04/1398جزئیات

زمین شیراز روستای آبپرد...

نما نداردجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 40تومان

69ميليون
منوچهری09177040628

12/04/1398جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

قیمت متر مربع 15ميليون

4.845ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/04/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

زمین شیراز ساحلی غربی

زيربنا 390متر-قیمت متر مربع 25ميليون

9.75ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/04/1398جزئیات

زمین شیراز صدرا

قیمت متر مربع 1ميليون

Bistoon07136306600

12/04/1398جزئیات

زمین شیراز ساحلی غربی

املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1398جزئیات

زمین شیراز اطلسی

درب از حیاط

املاک 11دفتر: 36476666-

11/04/1398جزئیات

زمین شیراز چمران

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 16.5ميليون

3.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/02/1398جزئیات