زمین فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 11ميليون

2.2ميليارد
07136392091

29/08/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

زيربنا 411مترسه نبش-قیمت متر مربع 11.2ميليون

4.6ميليارد
07136392091

28/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

درب از ساختمان

540ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

06/04/1397جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی ...

دو نبش

1.674ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

زمین شیراز زرگری

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.98ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

درب از حیاط

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

درب از حیاط و ساختمان

950ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 3.6ميليون

1.296ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز بلوار رحمت

و نبش-قیمت متر مربع 3ميليون

576ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز بلوار رحمت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 3ميليون

594ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

قیمت متر مربع 5.2ميليون

1.31ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

840ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

3ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

رب از حیاط-قیمت متر مربع 8ميليون

3.657ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 1.7تومان

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز امیرکبیر

دو بر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا - خ د...

درب از حیاط

3.656ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

وبر-قیمت متر مربع 4.8ميليون

1.209ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

23/08/1398جزئیات

زمین شیراز گویم

20ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز بلوار نصر

1.1ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز بلوار نصر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز والفجر

درب از حیاط و ساختمان

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز والفجر

دو نبش

1.8ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز امیرکبیر

سه نبش

1.35ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 4.6ميليون

1.853ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز والفجر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز والفجر

900ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز والفجر

درب از حیاط

810ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

1.1ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

200ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

رب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

4.2ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

14.8ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز صنایع

درب از ساختمان

1.782ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

درب از حیاط

5.8ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/08/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

130ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

12ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 14ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز شهرک فرهنگیا...

1.296ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

22/08/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

زيربنا 286متر-قیمت متر مربع 420تومان

120ميليون
07136392091

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 14ميليون

3.5ميليارد
07136392091

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز 20متری امام ...

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.65ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 3ميليون

12ميليارد
07136307140

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز جبل الدراک

زيربنا 8000متر-قیمت متر مربع 1ميليون

8ميليارد
07136392091

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

60ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1398جزئیات

زمین شیراز تاچارا

و بر-قیمت متر مربع 14ميليون

13.51ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1398جزئیات