زمین فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز سپیدان

املاک متداول07136244295

01/08/1399جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

-قیمت متر مربع 1

1
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

زمین شیراز صنایع

36281840

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز شهرک سامان

1
36281840

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز کمربندی

1
36281840

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز والفجر

4
36281840

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز فرصت شیرازی

درب از ساختمان

7
36281840

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار رحمت

درب از ساختمان

36281840

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

36281840

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

36281840

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

9
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

4
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بعثت

-قیمت متر مربع 6

1
نوژان36318139

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز گلستان

4
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار رحمت

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

-قیمت متر مربع 1

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز همت شمالی

- ?

6
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار رحمت

4
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز باهنر شمالی

36281840

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز صنایع

دو نبش

36281840

25/07/1397جزئیات

زمین شیراز تاچارا

-قیمت متر مربع 1

7
07136392091

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز جبل الدراک

7
07136392091

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز جبل الدراک

2
07136392091

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت شرق...

-زيربنا 2-قیمت متر مربع 1

4
املاک کاوش09128852818 - 0

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز چمران

3
املاک کاوش09128852818 - 0

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

-قیمت متر مربع 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

3خوابه

6
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار تخت جم...

1
36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز سفیر جنوبی

1
36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز صنایع

36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

درب از ساختمان

2
36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز فرصت شیرازی

1
36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز سینما سعدی

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 2

36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار نصر

1
36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

3
36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

درب از حیاط

1
36281840

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

-قیمت متر مربع 4

7
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز علوم پزشکی

- ?

۰۹۱۲۹۱۷۷۸۱۳

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز 115هکتاری

درب از حیاط- ?

۰۹۱۲۹۱۷۷۸۱۳

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز 28 هکتادی

- ?

۰۹۱۲۹۱۷۷۸۱۳

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

-قیمت متر مربع 5

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

درب از حیاط

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

28/07/1399جزئیات

زمین شیراز شهرک بزین

2
36281840

27/07/1399جزئیات

زمین شیراز شهرک گلستان

9
36281840

27/07/1399جزئیات

زمین شیراز بلوار مدرس

6
36281840

27/07/1399جزئیات

زمین شیراز شهرک گلستان

6
36281840

27/07/1399جزئیات

زمین شیراز شهرک گلستان

درب از ساختمان

2
36281840

27/07/1399جزئیات

زمین شیراز شهرک گلستان

7
36281840

27/07/1399جزئیات