زمین فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز فرهنگ شهر

930ميليون
Bistoon07136306600

31/01/1394جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 4.3ميليون

2.795ميليارد
Bistoon07136306600

06/11/1394جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 4.3ميليون

1.333ميليارد
Bistoon07136306600

22/07/1394جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

-زيربنا 600متر

3.65ميليارد
Bistoon07136306600

09/07/1394جزئیات

زمین شیراز زرگری

قیمت متر مربع 7ميليون

4.48ميليارد
Bistoon07136306600

21/07/1394جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 9.184ميليون

1.8ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

زمین شیراز امیر کبیر

قیمت متر مربع 12ميليون

26.4ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

رب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15.812ميليون

3.7ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

زمین شیراز گلدشت حافظ

درب از حیاط

2.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/04/1399جزئیات

زمین شیراز صنایع

قیمت متر مربع 2.5ميليون

700ميليون
Bistoon07136306600

17/06/1394جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 3.8ميليون

1.14ميليارد
Bistoon07136306600

30/03/1394جزئیات

زمین شیراز صنایع

زيربنا 265متر-قیمت متر مربع 3.1ميليون

821ميليون
Bistoon07136306600

26/03/1394جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 4ميليون

1ميليارد
Bistoon07136306600

24/03/1394جزئیات

زمین شیراز زرگری

قیمت متر مربع 7ميليون

2.38ميليارد
Bistoon07136306600

30/02/1394جزئیات

زمین شیراز مطهری

قیمت متر مربع 5.6ميليون

1.68ميليارد
Bistoon07136306600

27/02/1394جزئیات

زمین شیراز چمران

زيربنا 451متر-قیمت متر مربع 6.5تومان

2.931ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/04/1399جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 6.5تومان

3ميليون
Bistoon07136306600

12/10/1395جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

Bistoon07136306600

25/09/1395جزئیات

زمین شیراز میدان قصرالد...

قیمت متر مربع 8.5ميليون

Bistoon07136306600

23/09/1395جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

وبر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

Bistoon07136306600

22/09/1395جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 10تومان

2.8ميليارد
Bistoon07136306600

15/01/1397جزئیات

زمین شیراز تاچارا

درب از حیاط

نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

36ميليارد
نوژان36318139

11/04/1399جزئیات

زمین شیراز زرگری

قیمت متر مربع 43.912ميليون

22ميليارد
36281840

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز بعثت

قیمت متر مربع 25ميليون

8.758ميليارد
36281840

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

37.5ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 13ميليون

2.782ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز امیرکبیر

رب از حیاط-قیمت متر مربع 13ميليون

8.84ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز حسینی الهاشم...

قیمت متر مربع 8ميليون

13.28ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز تاچارا

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

1.15ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز فرصت شیرازی

ونبش-قیمت متر مربع 6.618ميليون

1.35ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 28ميليون

30.856ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

ه نبش-قیمت متر مربع 10.5ميليون

63ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز جاده بوشهر

قیمت متر مربع 30تومان

Bistoon07136306600

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز زرهی

2ميليارد
Bistoon07136306600

03/02/1397جزئیات

زمین شیراز زرهی

قیمت متر مربع 4.5ميليون

900ميليون
Bistoon07136306600

05/10/1396جزئیات

زمین شیراز چمران

طبقه پیلوت-قیمت متر مربع 4.2ميليون

Bistoon07136306600

23/09/1395جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 5ميليون

4.4ميليارد
Bistoon07136306600

19/10/1396جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 3.2ميليون

1.011ميليارد
Bistoon07136306600

04/05/1396جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.74ميليارد
Bistoon07136306600

23/10/1396جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 3ميليون

873ميليون
Bistoon07136306600

25/09/1395جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 335متر

Bistoon07136306600

25/09/1395جزئیات

زمین شیراز باغ جنت

درب از ساختمان

2.1ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 4ميليون

Bistoon07136306600

14/04/1399جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

و نبش-قیمت متر مربع 7.5ميليون

Bistoon07136306600

22/09/1395جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 4.3ميليون

3.354ميليارد
Bistoon07136306600

08/06/1395جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 3.2ميليون

2.72ميليارد
Bistoon07136306600

12/08/1395جزئیات

زمین شیراز تاچارا0(میرز...

زيربنا 230متر-قیمت متر مربع 4ميليون

920ميليون
Bistoon07136306600

13/02/1396جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

و نبش-قیمت متر مربع 8ميليون

7.8ميليارد
Bistoon07136306600

29/10/1395جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

وبر-قیمت متر مربع 6.2ميليون

4.216ميليارد
Bistoon07136306600

23/09/1395جزئیات