زمین مسکونی فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین مسکونی جم مصلی

قیمت متر مربع 1ميليون

200ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

15/03/1399جزئیات

زمین مسکونی جم چاهه

قیمت متر مربع 250تومان

75ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

15/03/1399جزئیات

زمین مسکونی جم کمال آبا...

قیمت متر مربع 650تومان

195ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

15/03/1399جزئیات

زمین مسکونی جم چاهه

قیمت متر مربع 500تومان

231ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

15/03/1399جزئیات

زمین مسکونی جم اسلام آب...

قیمت متر مربع 1.2ميليون

264ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

15/03/1399جزئیات

زمین مسکونی کارخانه عس...

قیمت متر مربع 500تومان

150ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

15/03/1399جزئیات

زمین مسکونی جم کارخانه ...

قیمت متر مربع 500تومان

125ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

14/03/1399جزئیات

زمین مسکونی جم جنوب جم

قیمت متر مربع 700تومان

154ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

14/03/1399جزئیات

زمین مسکونی جم بهر باغ

قیمت متر مربع کارشناسي

جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

14/03/1399جزئیات

زمین مسکونی بهارستان

قیمت متر مربع 550تومان

152.3ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

14/03/1399جزئیات

زمین مسکونی بهر باغ

قیمت متر مربع 700تومان

173.6ميليون
جم۰۹۱۰۷۰۰۰۹۱۳

14/03/1399جزئیات

زمین مسکونی شیراز فرهنگ...

زيربنا 5100متر-قیمت متر مربع 3ميليون

15.3ميليارد
املاک اشکان07132292970

13/03/1399جزئیات

زمین مسکونی شیراز مطهری...

زيربنا 378متر-قیمت متر مربع 6.5تومان

2.45ميليارد
36281840

18/05/1395جزئیات

زمین مسکونی شیراز بلوار...

50ميليارد
املاک مهرگان07136261036

28/02/1399جزئیات

زمین مسکونی شیراز قصرال...

قیمت متر مربع 35تومان

9.1ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/ashrafiyeh09177052272

27/02/1399جزئیات

زمین مسکونی شیراز شاه ق...

قیمت متر مربع 350تومان

140ميليون
مشاور املاک حقیقت07136782807

14/02/1399جزئیات

زمین مسکونی دشمن زیاری...

قیمت متر مربع 142تومان

95ميليون
مشاور املاک حقیقت07136782807

14/02/1399جزئیات

زمین مسکونی هرابال

180ميليون
مشاور املاک حقیقت07136782807

14/02/1399جزئیات

زمین مسکونی هرابال

90ميليون
مشاور املاک حقیقت07136782807

11/02/1399جزئیات

زمین مسکونی پشت باغ

120ميليون
مشاور املاک حقیقت07136782807

10/02/1399جزئیات

زمین مسکونی پشت باغ

200ميليون
مشاور املاک حقیقت07136782807

10/02/1399جزئیات

زمین مسکونی پشت باغ

140ميليون
مشاور املاک حقیقت07136782807

10/02/1399جزئیات

زمین مسکونی شیراز شهرک ...

درب از ساختمان

150ميليون
املاک متداول07136244295

22/12/1390جزئیات