دفتر کار فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه سوم-زيربنا 117متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

760ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

470ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 37متر

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

زيربنا 200متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 11ميليون

935ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ساحلی غر...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز

280م رهن
املاک اشکان07132292970

23/03/1398جزئیات

دفتر کار پاسداران

زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

40م رهن 4.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز هوابرد

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر شم...

طبقه دوم-زيربنا 136متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 2خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 134متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر شم...

طبقه دوم-زيربنا 136متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

11/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 145متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 12ميليون

1.74ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-زيربنا 18متر

480ميليون
املاک اشکان07132292970

18/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 14متر

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

دفتر کار پاسداران

زيربنا 105متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 126متر- 3خوابه -سن بنا 6سال

200م رهن 50ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 79متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 15ميليون

1.185ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

04/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

150م رهن
املاک اشکان07132292970

07/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه

540ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

01/03/1398جزئیات

دفتر کار فرهنگ شهر

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 16ميليون

2ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

31/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 145متر- 2خوابه

60م رهن 7.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

28/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

820ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زند

طبقه سوم-سن بنا 10سال

1.4ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زند

زيربنا 120متر- 3خوابه

300م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زرگری

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 3خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1398جزئیات