دفتر کار رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1سال

50م رهن 3.3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 25سال

20م رهن 2م اجاره
املاک مهرگان07136261036

28/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 37متر

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

30م رهن 3.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

10م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

-زيربنا 21متر

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

-طبقه سوم-زيربنا 100متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

20م رهن 4.5م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

27/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز میدان اب...

طبقه نخست-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 2م اجاره
املاک اشکان07132292970

25/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز برخیابان...

طبقه همکف-زيربنا 45متر- 1خوابه

25م رهن 2.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه اطل...

-طبقه همکف-زيربنا 118متر

20م رهن 3م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

زيربنا 90متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

املاک اشکان07132292970

26/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

-طبقه همکف-زيربنا 35متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی

40م رهن 1.15م اجاره
املاک شهر36498534

16/04/1397جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

35م رهن 3.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ساحلی غر...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز

280م رهن
املاک اشکان07132292970

23/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

املاک اشکان07132292970

22/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

50م رهن 6.5م اجاره
املاک مهرگان07136261036

22/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

40م رهن 4.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 3خوابه

20م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 130متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 5.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

زيربنا 63متر- 2خوابه

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

10م رهن 2.2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه اول-زيربنا 80متر-نما سنگ- 1خوابه

35م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه همکف-زيربنا 55متر- 1خوابه

25م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

زيربنا 9متر- 1خوابه

2م رهن 200ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/03/1398جزئیات

دفتر کار زند

-زيربنا 125متر

50م رهن 6م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

12/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

12/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

40م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

11/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

-طبقه اول-زيربنا 127متر- 2خوابه سه نبش

378م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

30م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

30م رهن 3م اجاره
املاک اشکان07132292970

19/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

6م اجاره
املاک اشکان07132292970

18/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

250م رهن
املاک شهر36498534

09/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

30م رهن 3م اجاره
املاک مهرگان07136261036

07/03/1397جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 30سال

20م رهن 3م اجاره
املاک مهرگان07136261036

13/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 14متر

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-زيربنا 60متر

50م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز همت شمال...

زيربنا 25متر-سن بنا 10سال

15م رهن 700ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 126متر- 3خوابه -سن بنا 6سال

200م رهن 50ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه همکف-زيربنا 55متر- 1خوابه

30م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه سوم-زيربنا 55متر- 1خوابه

8م رهن 2.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

07/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

زيربنا 90متر- 2خوابه

30م رهن 2.2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

07/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز چهارراه ...

زيربنا 75متر- 3خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

07/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

-زيربنا 80متر

10م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

04/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر- 4خوابه

25م رهن 50ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

01/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 30سال

30م رهن 2.2م اجاره
املاک اشکان07132292970

08/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

120م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط

70م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1398جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک مهرگان07136261036

07/03/1398جزئیات