خانه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز ?

- 1خوابه -سن بنا 1

5
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 1خوابه -سن بنا 3

4
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 2

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه درب از حیاط

5
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه درب از حیاط

1
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 2

4
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 4خوابه درب از حیاط

3
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه -قیمت متر مربع 1

2
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه درب از حیاط

1
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

3
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه درب از حیاط

3
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

3خوابه

1
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 1

1
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

نما سنگ- 2خوابه

2
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

2
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

6
36281840

05/05/1398جزئیات

خانه شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

2
36281840

26/03/1398جزئیات

خانه شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 1

7
36281840

12/03/1398جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 3

9
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه درب از ساختمان

2رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

5
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 2

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-سن بنا 3

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه جنوبی

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 4خوابه شمالی

3
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

6
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه همکف- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 7

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 1خوابه جنوبی

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

8رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 7

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه همکف- 1خوابه شمالی-سن بنا 1

7رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 7

3
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 1خوابه -سن بنا 1

3
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول-قیمت متر مربع 4

1
املاک مهرگان07136261036

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-زيربنا 2- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
املاک اشکان07132292970

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
املاک کاوش09128852818 - 0

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-زيربنا 3- 4خوابه درب از حیاط

2
املاک کاوش09128852818 - 0

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه

4
املاک کاوش09128852818 - 0

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

2خوابه

7
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

درب از حیاط-سن بنا 3

3
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 1

2
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 5

7رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 1

8
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 2

4
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات