خانه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز ?

1خوابه

2رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 2

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن 3اجاره
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

2رهن
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 3اجاره
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن 3اجاره
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه -سن بنا 2

2رهن
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه -سن بنا 2

2رهن
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

طبقه دوم- 3خوابه

3رهن
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

3خوابه

1رهن 6اجاره
36281840

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

4رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه درب از ساختمان

2رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2

4رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 1خوابه جنوبی

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

8رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه همکف- 2خوابه شمالی- ?

1رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 1خوابه -سن بنا 2

1رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه همکف- 1خوابه شمالی-سن بنا 1

7رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-سن بنا 1

1رهن 2اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 2

1رهن 5اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه نخست-زيربنا 8شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3

املاک اشکان07132292970

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-زيربنا 2- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
املاک اشکان07132292970

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 6

نوژان36318139

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 5

7رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 1خوابه -سن بنا 3

4رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 7

9رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 1خوابه -سن بنا 5

2رهن 5اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 5خوابه -سن بنا 1

5رهن 4اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه اول- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

6رهن
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه همکف- 3خوابه -سن بنا 1

1رهن 2اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 1اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

5رهن 4اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

1رهن
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

6رهن 3اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 2

2رهن 5اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه -سن بنا 1

1رهن 6اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

2رهن
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

- 3خوابه -سن بنا 2

1رهن 3اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 1اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 3خوابه -سن بنا 1

1رهن 5اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه - ?

5رهن 4اجاره
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
36281840

05/07/1399جزئیات

خانه شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

1رهن 8اجاره
نوژان36318139

05/07/1399جزئیات