خانه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز همت جنوبی

5خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

3.3ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

-طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط

90م رهن
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 2.2م اجاره
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال

135م رهن
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

120م رهن
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 70متر- 1خوابه

65م رهن
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

80م رهن 2م اجاره
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

4خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

2.6ميليارد
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 150متر- 3خوابه

100م رهن 8م اجاره
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 80متر- 2خوابه

50م رهن 200ت اجاره
املاک 1136475273

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

-طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط

90م رهن 10ت اجاره
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 10سال

30م رهن 2.2م اجاره
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز

-طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر- 1خوابه جنوبی

املاک مرادی38222978----091

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز

طبقه دوم- 5خوابه

100م رهن 8ت اجاره
املاک مرادی38222978----091

11/09/1398جزئیات

خانه شیراز قاآنی شمالی ...

-طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 2خوابه درب از ساختمان

60م رهن
املاک شهر36498534

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

-طبقه همکف-زيربنا 85متر- 2خوابه درب از ساختمان

50م رهن 200ت اجاره
املاک اشکان07132292970

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز تحویلی

-طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از ساختمان

130م رهن
املاک شهر36498534

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران - ک...

-طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه طبقه منزل- 2خوابه درب از ساختمان

100م رهن 150ت اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 80متر- 2خوابه

50م رهن 200ت اجاره
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 150متر- 5خوابه -سن بنا 7سال

36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

100م رهن 150ت اجاره
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز معالی آباد

-طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 90متر- 2خوابه درب از حیاط

150م رهن
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز والفجر

زيربنا 130متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 4سال

110م رهن 150ت اجاره
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز شهرک مطهری

زيربنا 150متر- نوساز

95م رهن
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال

100م رهن
36281840

24/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه اول-زيربنا 150متر-نما رومی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز

2.1ميليارد
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

-زيربنا 160متر- 2خوابه درب از حیاط

40م رهن 2.5م اجاره
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال

100م رهن
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز بلواررحمت

زيربنا 160متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1سال

80م رهن
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 120متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 15سال

60م رهن 1.2م اجاره
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

50م رهن 1.5م اجاره
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 190متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

220م رهن
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 170متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن
36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

زيربنا 100متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 15سال

75م رهن
36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

100م رهن
36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 160متر- 6خوابه

200م رهن 1ت اجاره
36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط- نوساز

160م رهن
36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 1.5م اجاره
36281840

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی - باغ ح...

-زيربنا 108متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه درب از حیاط

130م رهن 1م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

23/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

-زيربنا 156متر- 3خوابه درب از حیاط

220م رهن
املاک 1136475273

21/09/1398جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 1136475273

21/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 200متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

25م رهن 2.8م اجاره
املاک 1136475273

21/09/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 370متر- 4خوابه

150م رهن 10م اجاره
املاک 1136475273

21/09/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

-طبقه همکف-زيربنا 300متر- 4خوابه درب از حیاط

200م رهن 12م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/09/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

-زيربنا 500متر

املاک اشکان07132292970

21/09/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 620متر- 4خوابه

150م رهن 10ت اجاره
36281840

21/09/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 1136475273

20/09/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

6خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

100م رهن 8م اجاره
املاک 1136475273

20/09/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

زيربنا 80متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال

80م رهن
املاک 1136475273

20/09/1398جزئیات