آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه سوم-زيربنا 198متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.782ميليارد
املاک مهرگان07136261036

28/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه دوم-زيربنا 214متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10تومان

2.14ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سیاحتگر

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 220متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.21ميليون

485ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 87متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.2ميليون

540ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.53ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 65متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.61ميليون

365ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 4.11ميليون

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 87متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.78ميليون

590ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 109متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5.96ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 195متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.95ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 118متر- 2خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 5.93ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

زيربنا 153متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.15ميليون

1.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 116متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.56ميليون

1.11ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 145متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

720ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سیزدهم-زيربنا 257متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.17ميليون

1.33ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دهم-زيربنا 145متر- 3خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.15ميليون

1.038ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 132متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

990ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هفت تن

زيربنا 164متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

902ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.57ميليون

585ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 137متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.47ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان اطلسی

طبقه ششم-زيربنا 156متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.42ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 16ميليون

4.24ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 118متر- 2خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 6.35ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 155متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 165متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.24ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 360متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 16.7ميليون

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 127متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شبان

-طبقه سوم-زيربنا 87متر- 2خوابه جنوبی

315ميليون
املاک هفت 738300300--38212

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه سوم-زيربنا 103متر-نما آجر- 2خوابه -سن بنا 7سال

480ميليون
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

800ميليون
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.04ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

170م رهن
املاک مهرگان07136261036

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 121متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

500ميليون
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جهاد

طبقه نخست-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

600ميليون
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 195متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

2ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

950تومان
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خیابان ح...

طبقه پنجم-زيربنا 132متر- 3خوابه - نوساز

املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

1.3ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوارچمر...

طبقه چهارم-زيربنا 117متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

900ميليون
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

863ميليون
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه نخست-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

980ميليون
املاک اشکان07132292970

29/01/1398جزئیات