آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه تمام طبقات-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانیجنوبی- ?-قیمت متر مربع 3

9
املاک متداول07136244295

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 2

3
املاک متداول07136244295

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 1

2
املاک یکتا-38254992-38262

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 7- 1خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

1
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه گاز- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

4
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه گاز- 3خوابه شمالی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 2

4
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه نخست-زيربنا 9- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9

2رهن
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی- ?

3
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

-طبقه نخست-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7-قیمت متر مربع 2

3
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

آپارتمان جهادسازندگی

-طبقه چهارم-زيربنا 1شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1

2
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه

املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1-قیمت متر مربع 3

5
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه پرده- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

2رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6

2رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه بدون شیر الات و اسپیلت- 2خوابه غربی- ?-قیمت متر مربع 2

3
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه سه نبش-سن بنا 1

3رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

-طبقه اول-زيربنا 8- 1خوابه جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه خام- 2خوابه شمالی شرقی- ?

4رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه چهارم-زيربنا 3- 4خوابه سه نبش-سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

1
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

1
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی- ?

2
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4-قیمت متر مربع 2

3
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5

1
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8-قیمت متر مربع 1

2
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه ششم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 9

3رهن
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

-طبقه سوم-زيربنا 6-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 9-قیمت متر مربع 1

1
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

-طبقه ششم-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه ششم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 1

املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

3
املاک هفت 738300300--38212

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

-طبقه اول-زيربنا 8- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه هشتم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

1
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه - ?

7
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5

1
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4

1
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 7

36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

4
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زند

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

1
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

-طبقه همکف-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 2

1
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

1
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5

1
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

4
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 3خوابه - ?

36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک گلس...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

2
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما رومی- 2خوابه -سن بنا 1

2
36281840

30/07/1399جزئیات