آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه ششم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون

1.05ميليارد
املاک شهر36498534

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

900ميليارد
املاک شهر36498534

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون

1.05ميليارد
املاک شهر36498534

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه چهارم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون

1.05ميليارد
املاک شهر36498534

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-زيربنا 192متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه هفتم-زيربنا 156متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 151متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.89ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان معالی آباد

طبقه سوم-زيربنا 188متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.69ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 162متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

780ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 158متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.8ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.4ميليون

620ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 340متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

6.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

زيربنا 140متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.4ميليون

1.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 158متر- 3خوابه دو بر-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 9.5تومان

1.5ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 7ميليون

875ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه چهارم-زيربنا 380متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 15ميليون

5.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان چمران

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون

925ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 240متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

730ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 145متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.19ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.71ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 178متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.36ميليون

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه چهارم-زيربنا 137متر- 2خوابه دو نبش- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.96ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 245متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 9ميليون

2.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 137متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

1.1ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
املاک زمانپور شعبه یک38420016

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

املاک زمانپور شعبه یک38420016

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه نخست-زيربنا 142متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.165ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

5.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 370متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

11ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

4.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 350متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

12ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 190متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.71ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه اول-زيربنا 175متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.1ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه چهارم-زيربنا 153متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز نارون

طبقه نخست-زيربنا 149متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.415ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.54ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/03/1398جزئیات