آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

300م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 109متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

80م رهن 3ت اجاره
املاک مرادی38222978----091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه اول و دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

60م رهن 5م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

200م رهن 300ت اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

60م رهن 3م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

130م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه سوم-زيربنا 185متر- 3خوابه جنوبی غربی-سن بنا 4سال

400م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه هشتم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 11سال

280م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

300م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 1سال

250م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

200م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

350م رهن
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 154متر- 3خوابه -سن بنا 13سال

40م رهن 5م اجاره
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 126متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

250م رهن
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 154متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 13سال

40م رهن 5م اجاره
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

220م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

130م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

190م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

100م رهن 1.8م اجاره
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 5سال

70م رهن 3.3م اجاره
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

270م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

300م رهن
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

60م رهن 3م اجاره
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال

160م رهن 1م اجاره
املاک راستین38479047

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

270م رهن
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

30م رهن 3ت اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

190م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

350م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 17سال

110م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

130م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

175م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه تک واحدی-سن بنا 5سال

150م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

110م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باغ جنت

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه تک واحدی-سن بنا 2سال

1.95ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه کاغذ/پرده/- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

225م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه کاغذ/- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 14ميليون

1.61ميليارد
07136392091

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه ششم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه کاغذ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

250م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه استخر/جکوزی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

150م رهن 6م اجاره
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

220م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک محم...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه هود/گاز/پکیج- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

200م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز دینکان

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

200م رهن
املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز دینکان

طبقه سوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگشرقی-غربی-سن بنا 3سال

220م رهن
املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

170م رهن
املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

200م رهن 300ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2سال

190م رهن 2.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

260م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 13.853ميليون

1.51ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن 2.7م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه اول-زيربنا 142متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

85م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات