آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

50م رهن 3.2م اجاره
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شرقی جنوبی-سن بنا 15سال

160م رهن
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه دوم-زيربنا 194متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.52ميليون
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 13سال

110م رهن 2م اجاره
07136392091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان ارم

طبقه پنجم-زيربنا 172متر- 4خوابه غربی-سن بنا 10سال

املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی غربی- نوساز

60م رهن 4م اجاره
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

250م رهن 1م اجاره
املاک مرادی38222978----091

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز برخیابان...

-طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

140م رهن
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چوگیا

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

35م رهن 1.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چهارراه ...

طبقه چهارم-زيربنا 220متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

580م رهن
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه هفتم-زيربنا 133متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

60م رهن 2.2م اجاره
املاک اشکان07132292970

28/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

20م رهن 1.9ت اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

01/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه نخست-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از حیاط

85م رهن 500ت اجاره
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه نخست-زيربنا 75متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 17سال

30م رهن 1.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز دانشگاه

زيربنا 170متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 12سال

80م رهن 2.2م اجاره
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بربلوارج...

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 8سال

160م رهن
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه پنجم-زيربنا 151متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

100م رهن 2.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن 2.5م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

170م رهن 2.5م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

230م رهن
07136392091

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

170م رهن
07136392091

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میرزای ش...

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

350م رهن
07136392091

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه زیرزمین-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

45م رهن 2.1م اجاره
07136392091

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

35م رهن 2.5م اجاره
07136392091

25/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

130م رهن 1.7م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

35م رهن 4م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

450م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 167متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

60م رهن 9م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار به...

زيربنا 190متر- 4خوابه -سن بنا 6سال

350م رهن 500ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

160م رهن
07136307140

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 2ت اجاره
07136307140

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

طبقه پنجم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 4سال

350م رهن
07136307140

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

100م رهن 1.8م اجاره
07136307140

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

135م رهن 1.2م اجاره
07136307140

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

150م رهن
07136307140

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

70م رهن 1م اجاره
07136307140

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه پنجم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

80م رهن 800ت اجاره
07136307140

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه

70م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

110م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.12ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

60م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

زيربنا 110متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 2.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

120م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 1.9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

95م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

472ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سن بنا 1سال

150م رهن 6م اجاره
07136392091

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه اول-زيربنا 110متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 3سال

20م رهن 2.4م اجاره
07136392091

23/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

180م رهن
املاک اشکان07132292970

08/08/1398جزئیات