آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هفتم-زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز

250م رهن
املاک زمانپور شعبه یک38420016

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

20م رهن 2م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

200م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

50م رهن 2.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

20م رهن 3م اجاره
07136392091

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

300م رهن 500ت اجاره
07136392091

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6ميليون

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

-طبقه ششم-زيربنا 215متر- 3خوابه شمالی

250م رهن 10ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 152متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال

230م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 115متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

140م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 206متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

75م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

45م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه زیر زمین-زيربنا 21متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

35م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

120م رهن 4.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 2.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 138متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

130م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

زيربنا 145متر- 3خوابه - نوساز

260م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 8سال

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 16سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه زیر زمین-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 6سال

20م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه دو نبش-سن بنا 2سال

150م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

30م رهن 3ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

زيربنا 27متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز

15م رهن 1.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باغ حوض

-طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی

20م رهن 2م اجاره
املاک امتیاز09171028875

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک امتیاز09171028875

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

80م رهن 1م اجاره
املاک اشکان07132292970

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 1م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز نارون

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

170م رهن
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه نخست-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

200م رهن
املاک اشکان07132292970

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 300متر- 5خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

40م رهن 4م اجاره
املاک اشکان07132292970

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

95م رهن
املاک اشکان07132292970

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 86متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال

85م رهن 4.5م اجاره
07136392091

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

200م رهن 2م اجاره
07136392091

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه دوم-زيربنا 206متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

240م رهن
07136392091

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 127متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال

140م رهن 300ت اجاره
07136392091

08/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه

150م رهن 1.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غ

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه دوم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

70م رهن 800ت اجاره
املاک مدرن09171162336

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

160م رهن
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش

طبقه همکف-زيربنا 85متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

130م رهن
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش

طبقه نخست-زيربنا 120متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 4سال

30م رهن 1.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه پنجم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 10سال

25م رهن 2.3م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه نخست-زيربنا 194متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال

80م رهن
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

50م رهن 2.5ت اجاره
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه همکفشمالی جنوبی دو کله

70م رهن 3.6ت اجاره
املاک اشکان07132292970

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ابیاری

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

80م رهن 2.1م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه دوم-زيربنا 128متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

190م رهن
07136392091

26/03/1398جزئیات