آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه نخست-زيربنا 9- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه نخست-زيربنا 1- 2خوابه شرقی غربی دو کله- ?

5رهن 4اجاره
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9

2رهن
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه شمالی-سن بنا 4

1رهن 1اجاره
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

-طبقه نخست-زيربنا 8- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

3رهن 3اجاره
املاک اشکان07132292970

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز یزدانمهر...

-طبقه نخست-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 2

8رهن 3اجاره
املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1

املاک اشکان07132292970

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه پرده- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

2رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه سوم-زيربنا 2- 4خوابه شمالی غربی-سن بنا 1

1رهن 8اجاره
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6

2رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه سه نبش-سن بنا 1

3رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه خام- 2خوابه شمالی شرقی- ?

4رهن
07136392091

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شرقی-سن بنا 1

3رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6

2رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی- ?

2رهن 2اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه هشتم-زيربنا 1- 2خوابه دو بر

2رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شرقی-سن بنا 4

1رهن 5اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 7جنوبی-سن بنا 1

2رهن 4اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه ششم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 9

3رهن
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه دوم-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی غربی-سن بنا 8

6رهن 3اجاره
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

-طبقه ششم-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

1رهن
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
املاک راستین38479047

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3

4رهن
07136307140

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

-طبقه اول-زيربنا 8- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

2رهن
07136307140

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 6

7رهن
07136307140

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی شرقی-سن بنا 1

3رهن 1اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سیاحتگر

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 3اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 7

2رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

2رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

2رهن 2اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه ششم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه - ?

4رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار سر...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

2رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4

1رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

5رهن 3اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

-طبقه چهارم-زيربنا 9- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

-زيربنا 9- 1خوابه -سن بنا 1

1رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه - ?

6رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

-طبقه دوم-زيربنا 8- 1خوابه -سن بنا 5

1رهن 6اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سن بنا 3

1رهن 5اجاره
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 8- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4

2رهن
36281840

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 5

5رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

- 2خوابه - ?

1رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

4رهن
املاک متداول07136244295

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3

6رهن
املاک متداول07136244295

30/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4

4رهن
املاک متداول07136244295

30/07/1399جزئیات